• Novinky

      • Dni otvorených dverí na Technickej univerzite

      • Dňa 15.10.20219 sa študenti 3.A triedy zúčastnili na Dni otvorených dverí na Technickej univerzite. DOD  je každoročne organizovaný Technickou univerzitou v Košiciach pre účely propagácie univerzity, jej deviatich fakúlt a ich katedier. DOD sa touto cestou snaží osloviť hlavne študentov základných a stredných škôl ako aj širokú verejnosť, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu v laboratóriách a predstavenie akreditovaných študijných odborov.

       Študenti sa dozvedeli  viac o jednotlivých fakultách,  výskume, laboratóriách a predovšetkým mohli  klásť otázky o študijnom programe jednotlivých katedier priamo študentom univerzity. 

      • Regionálne kolo v Aerobiku

      • Dňa 15.10.2019 naše gymnázium organizovalo Regionálne kolo v Aerobiku dievčat a chlapcov.Zúčastnilo sa ho 47 dievčat a chlapcov. Družstvo našej školy tvorili: Becová R., Čigašová A., Demková M., Gedeonová D., Gladišová, Lacková B., Sotáková, Tkáčová , Hušek Ľ., Štarková V. Najlepšie sa umiestnila Diana Gedeonová , ktorá obsadila 3.miesto.Srdečne gratulujeme a držíme prsty na Krajskom kole

      • Európska noc výskumníkov

      • Dňa 27.9.2019 sa vybrané triedy nášho gymnázia zúčastnili v sprievode vyučujúcich 13. ročníka prestížneho festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov, kde mali možnosť vidieť mnohé  netradičné a inovatívne experimenty, interaktívne vedecké prezentácie, výstavy či workshopy z oblasti fyziky, chémie, biológie či robotiky. Festival sa tohto roku niesol v duchu motta  „Život ako ho (ne)poznáme“. Bohatý a pestrý program oslovil všetky vekové kategórie, pričom hlavnou cieľovou skupinou boli deti a mládež v školskom veku. Žiaci mali možnosť pozorovať netradičné, skúšať neznáme i bádať záhadné. Veríme, že získali veľa nových vedomostí nezvyčajnými pokusmi z oblasti prírodných vied a dúfame, že ich záujem o štúdium prírodných vied bude rásť.

      • Spoznávame históriu našich miest - Kežmarok

      • Dňa 24.9. 2019 sa dve triedy, 1.AB a 1.NB, vybrali za poznávaním do Kežmarku. Počasie nádherné,
       Tatry krásne viditeľné. Navštívili sme evanjelické lýceum, špičkovú školu 19. storočia. Len tak na okraj
       – za neskoré príchody do školy zavierali žiakov do väzenia priamo v škole. Išlo o malú miestnosť bez
       okien, v ktorej musel previnilec stáť aj 24 hodín. Prezreli sme si 2 evanjelické kostoly, ten starší, drevený
       je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Novší evanjelický kostol navštevujú
       hlavne maďarskí študenti, pretože maďarská vláda podporuje návštevy kultúrnych pamiatok na území
       bývalého Rakúsko-Uhorska. Nakoniec sme si pozreli hrad, ktorý je po rekonštrukcii.

      • Slávnostné otvorenie jedálne

      • Vo štvrtok 26.9.2019 o 12:00 hod. za účasti pána predsedu KSK Ing. RASTISLAVA TRNKU sa uskutočnilo oficiálne slávnostné otvorenie zrekonštruovanej školskej jedálne. Počas návštevy si prezrel naše rekonštruované učebne Učebňu anglického jazyka, Učebňu biológie a priestory školského ihriska kde nás čaká vybudovanie multifunkčného ihriska.

      • Projekt " Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti"

      • V minulom šk.roku sme sa stalli úspešnými žiadateľmi výzvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a štátneho rozpočtu na realizáciu dopytovo - orientovaných projektov a národných projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Financie budú použité v rámci projektu "Rozvoj zručností v čitateľskej, matematicke, finančnej a prírodovednej gramotnosti".  Projekt začína 23.9.2019 a bude trvať 3 roky.

       Pre úspešnosť realizáciepredkladaného projektu, zavedieme do vyučovacieho procesu extra hodiny, ktoré budú prostredníctvom inovatívnej výučby a novozakúpených pomôcok zameranéna kľúčové gramotnosti žiakov. S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov žiakov vnímame ako nevyhnutnú potrebu prehĺbiť spoluprácupedagogických zamestnancov nášho gymnázia. Ideálnym riešením je vzdelávacia činnosť a vytvorenie pedagogických klubov, zameraných na riešenie,diskutovanie, navrhovanie a riešenie problémov pri práci so žiakmi. Pedagogickí zamestnanci si budú vymieňať skúseností, osvedčené postupy a metódyvzdelávania. Realizáciou projektu prispejeme k osobnostnému a vzdelanostnému rozvoju žiakov, docielime, aby sa neskôr vedeli uplatniť na trhu práce a zvýšimekvalitu vzdelávania na našom gymnáziu. 

       Informácie ohľadom realizácie projektu nájdte na stránka našej školy vľavej čaasti navigačného panela pod názvom Projekt ESF a EFRR 2014-2020.

        

      • Kurz prvej pomoci

      • Dňa 19.9.2019  žiaci 2.A absolvovali na Územnom spolku Slovenského červeného kríža  Kurz prvej pomoci, na ktorom sa oboznámili so zásadami poskytovania prvej pomoci. Vyskúšali si praktické zručnosti pri záchrane života, ale získali aj množstvo  teoretických vedomostí, ktoré si následne overili v záverečnom teste. Študenti získali certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci. Tento kurz v najbližšom čase absolvujú aj ostatné triedy druhého ročníka. 

     • Aj cez prázdniny pracujeme
      • Aj cez prázdniny pracujeme

      •  

       Posledný augustový týždeň sa učiteľky RNDr. Katarína Kozelková PhD. a Mgr. Otília Plencnerová zúčastnili na konferencii Veletrh nápadů učitelů fyziky v Hradec Králové, do ktorej sa aktívne zapojili prezentáciou posteru s Názvom Využitie projektovej metódy vo vyučovaní fyziky ZŠ. Poster sa zameriaval na aktívnu činnosť žiakov osemročného gymnázia na hodinách fyziky predstavil aj samostatné práce miniSOČ. 

      • Informácie k účelovému cvičeniu dňa 19.9.2019 (štvrtok)

      • Pochod: štadión Lokomotívy - Alpinka a späť:  Zraz - 8:30 štadión Lokomitívy (zastávka - Havlíčkova)
       Triedy: 3.A - M. Perecar, 3.AB - J. Štefanko, 3.NB - S. Krajkovič, 4.NB - M. Fričová, vyučujúci: Ľ. Peržeľ, A. Fehérová

       Účelové cvičenie Anička: Zraz 8:30 sídl. Mier (fontána pred Billou)
       Triedy: 1.OA- O. Plencnerová, P. Protivňák, 2.OA - K. Kozelková, J. Schmidt, 3.OA - A. Ivanková, N. Székelyová, 4.OA - J. Sidorová, D. Szanislová, 2.AB - L. Šmigalová, 2.NB - B. Ceľuchová, C. Ceľuch,
       2.A - (dvaja študenti) - D. Tóthová

       Kurz prvej pomoci Červený kríž: Zraz 7:40 nám. Maratónu mieru (vchod do Prírodovedného múzea)
       Trieda: 2.A - (20 študentov) - Z. Geregová - nutné odhlásiť sa z obedu v škole, nakoľko je obed zabezpečený priamo na kurze

       Dopravná výchova:

       Zraz 8:30 Magistrát mesta Košice (tr. SNP)
       1.AB + 1.A (skupina - informatika 1) - J. Lacková, M. Hubačeková
       zraz: Magistrát mesta Košice (tr. SNP)
       Zraz: 8.30 -pred budovou Gymnázia Alejová
       1.NB +.1.A (skupina - informatika 2) - S. Sivčová, M. Halászová

       Prosíme žiakov. aby sa idividuálne ohlásili z obedov.

      • Informatika u nás trochu inak

      • Od dnes sa budú naši štvrtáci učiť Informatiku trochu inak. Rozšíria si vedomosti a schopnosti v programovaní aplikácií pomocou odbormíkov z praxe OZ Harpuna. Držíme im palce.

     • Výsledky volieb
      • Výsledky volieb

      • Vážení rodičia,

       ďakujem Vám za účasť na plenárnej schôdzi  a triednych aktívoch,  po ktorých nasledovala voľba člena do Rady školy pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice za zástupcu rodičov. Volieb sa zúčastnilo 201 rodičov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu rodičov. Výsledky volieb:

       1. Ing Mária Kolesárová                                                      128 hlasov

       2. Mgr. Michaela Hoľanová                                                   46 hlasov

       3. PhDr. Eduard Kolesár                                                       27 hlasov

       Tešíme sa na spoločnú spoluprácu. Riaditeľstvo školy.

      • Oznam riaditeľstva školy pre stravníkov školskej jedálne

      • Riaditeľstvo školy sa ospravedlňuje za zmenu otvorenia prevádzky školskej jedálne, ktorá nastala z technických príčin. Obedy sa budú podávať od štvrtka  12.9.2019. Vyučovanie v stredu končí po 6. VH.

       Za porozumenie vopred ďakujeme.

      • Voľby do Rady školy pri Gymnáziu,Opatovská cesta 7, Košice zo zástupcov rodičov.

      • Riaditeľstvo Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice, Vám oznamuje, že podľa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa dňa 12.09. 2019 od17.30 hod. do 18.30 hod. vo vestibule školy uskutočnia doplňujúce voľby do Rady školy pri Gymnáziu,Opatovská cesta 7, Košice zo zástupcov rodičov.

       Viac informácií nájdete v súbore volby_rada_skoly.pdf​​​​​​​.

      • Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

      •  

       V dňoch 3.2.2019 - 7.2.2019 sa  v stredisku Ľubovnianske kúpele  uskutoční lyžiarsky kurz  pre študentov 1.ročníka. Doplatok za lyžiarsky kurz vo výške 20 eur, ako aj záväznú prihlášku je potrebné odovzdať do 13.9.2019 vyučujúcim TŠV. Po tomto termíne  budú študenti evidovaní len ako náhradníci.