• Škola bez nenávisti

     • Niečo o nás

     •  

      Ako to začalo? 

      V školskom roku 2018/19 sa naša škola zapojila do pilotného ročníka programu „Škola bez nenávisti“, do ktorého boli vybrané 3 základné a 4 stredné školy zo Slovenska, ktoré sa stali partnermi programu pre nasledujúce školské roky. Počas školského roka sme absolvovali niekoľko školení, kde sme spoločne tvorili náš akčný plán, ktorý sme následne realizovali na našich školách. (viac o našich aktivitách sa dozviete v sekcii "naše aktivity")

      V júni 2019 nám bol slávnostne udelený certifikát: "Škola bez nenávisti"

      Zapojenie do programu nám  pomohlo vybudovať školu, v ktorej sa cítia bezpečne deti, učitelia, a v ktorej sa rozvíjajú rozhľadení a tolerantní mladí ľudia. 

      O čom vlastne program "Škola bez nenávisti " je?

      Program „Škola bez nenávisti“ je dobrovoľný program, ktorého sa môžu zúčastniť základné a stredné školy pôsobiace na území Slovenskej republiky. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou “Bez nenávisti na internete”.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má za cieľ  podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, a preto poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu.

      Cieľom programu „Škola bez nenávisti“ je podporiť školy v nastavovaní preventívnych opatrení voči šikanovaniu, nenávistným prejavom a v podpore priateľského a bezpečného prostredia v školách.

      Certifikát kvality „Škola bez nenávisti“ je udelený školám, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

      ·         prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;

      ·         prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi, 
      či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu; 

      ·         vzájomný rešpekt v komunikácii; 

      ·         toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií; 

      ·         rozvoj sociálnych zručností; 

      ·         rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru; 

      ·         zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv; 

      ·         zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie