Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - šk. jedáleň

 
Pozícia:

Odborný zamestnanec – školský psychológ

Úväzok:40 % (dva dni v týždni- streda, štvrtok)
Dátum nástupu:ihneď do 31. 08. 2019 s možnosťou následného predĺženia na neurčito
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe psychológia)

Platové zaradenie a plat:
podľa § 27 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 318/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: platová trieda 353,40 € + zvýšenie platovej tarify podľa počtu odpracovaných rokov

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• overené kópie o dosiahnutom vzdelaní
• aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
• prax a adaptačné vzdelanie vítané

Kontakt: riaditel@opatovska.sk, 055 /7274412,11,14
 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria