Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - šk. jedáleň

 
Pozícia:

Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia Anglický jazyk

Úväzok:plný pracovný úväzok
Dátum nástupu:1.12.2019
Požiadavky:Voľné pracovné miesto s s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 831,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• prax na škole v zahraničí vítaná

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete posielať na adresu školy alebo elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@opatovska.sk do 25. 10. 2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.
 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria