• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Učiteľ/ka Anglického jazyka a Občianskej náuky

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     1.11.2021
    • Požiadavky:
     Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti
     • bezúhonnosť
     • zdravotná spôsobilosť
     • ovládanie štátneho jazyka
     • prax vítaná


     Ďalšie požiadavky
     Záujemca musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa ods.1 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (kvalifikačné predpoklady, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť).

     Požadované doklady
     • Žiadosť o prijatie do zamestnania
     • Doklady potvrdzujúce ukončenie požadovaného vzdelania
     • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
     • Profesijný životopis
     • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
     • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

     Platové zaradenie a plat

     Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/200 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od počtu rokov odbornej praxe (funkčný plat od 915,00 Eur)

     Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu: sekretariát@opatovska.sk do 18.10.2021.
     . Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

     Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.