• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Vedúca v školskej jedálni

    • Úväzok:
     100%
     Dátum nástupu:
     24.8.2023
    • Požiadavky:
     Termín nástupu od: 14.08.2023 Úväzok: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31.07.2024 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. Miesto výkonu práce: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice.

     Pracovný čas: 7.00 – 15.00 hod.

     Ponúkaný plat: Zamestnanec bude ohodnotený na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy vo výške 915,50 € (+ príplatok za riadenie)

     Od 01.09.2023 vo výške 1007,50 € (+ príplatok za riadenie)

     Zoznam požadovaných dokladov:

     · písomná žiadosť o prijatie do zamestnania

     · profesijný životopis

     · kópie o dosiahnutom vzdelaní (úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou so zameraním na oblasť stravovania)

     · kópia dokladu o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami,

     · súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

     Iné kritéria a požiadavky:

     · prax vo vedúcej pozícii

     · ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)

     · znalosť práce s Winibeu, SAP, Edupage vítaná

     · organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

     · komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

     · znalosť príslušnej legislatívy

     · zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania-zdravotný preukaz

     · bezúhonnosť

     Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 24.07.2023 elektronicky na email: sekretariat@opatovska.sk, alebo poslať na adresu: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, Opatovská cesta 7, 040 01 Košice.

     Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

     GDPR: Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.
   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie