• História školy

     • Nadpis

     • Vznik školy

       

       

      Naše gymnázium bolo zriadené 1. septembra 1980 na základe rozhodnutia Rady VS  KNV. Gymnázium vzniklo v priestoroch bývalej SEŠ v Košiciach, ul. Opatovská 7,  jej postupným dožívaním a nabiehaním ročníkov gymnázia. Za pochodu sa menilo projektové zameranie zo SEŠ na gymnázium, čo si vyžadovalo zabezpečovať pre novobudované učebne účelné zariadenie a učebné pomôcky, ale aj citlivo riešiť kádrové problémy prebytočných učiteľov SEŠ. Materiálne a profesijné zabezpečenie novovzniknutého gymnázia boli úlohy prvoradé.  12. mája 1981 bola odovzdaná do užívania prístavba školy. Tvorilo ju foyer, spojovacia chodba, šatne pre žiakov a novopristavený pavilón chémie s odbornou učebňou, 2 laboratóriami, kabinetom a váhovňou. Tieto nové učebné priestory boli účelne zariadené a vybavené učebnými pomôckami a didaktickou technikou.

           Prví absolventi nášho gymnázia maturovali v šk. roku 1983/84.  Spolu s nimi zmaturovali aj poslední frekventanti bývalej SEŠ v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu sociálno-právnej starostlivosti. Týmto SEŠ na Opatovskej 7 v Košiciach dožila.

       

      Pozrite si aj prezentáciu o histórii našej školy :  historia_skoly.pdf

       

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie