• Študijné odbory

      • Osemročné štúdium

      •  

       Kvalita osemročného štúdia je zabezpečená odborným pedagogickým zborom. Počas prvých štyroch rokov sa zameriavame na prípravu žiakov pre nároky gymnaziálneho štúdia vo vyšších ročníkoch tohto zamerania. Dôraz sa kladie na rozvoj jazykových zručností , prírodovedných zručností , ale aj všeobecný prehľad rozvíjaný humanitnými predmetmi.

        

       Termín podania prihlášky prostredníctvom  ZŠ -  do 20. marca 2022  

       Termín prijímacích skúšok -  2. a 9. mája 2022

       Kritériá prijatia: kritériá budú aktualizované do 28.2.2022

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      • Charakteristika

      •  

        

       Pre žiakov osemročného štúdia ponúkame

       • posilnenú výučbou cudzích jazykov -  anglický, nemecký, španielsky jazyk
       • programovanie v jazykoch Scratch, Python, práca s micro:bitom
       •  prácu s 3D tlačou
       • zapojenia sa žiakov 1.-4. ročníka do školskej súťaže MINISOČ, ktorá je prípravou pre stredoškolskú odbornú činnosť v prírodovedných predmetoch
       • vo vyšších ročníkoch sa profilujú na základe zamerania a vyberajú si zo širokej ponuky seminárov, kde sa pripravujú na maturitné skúšky a vysokoškolské štúdium
       • vo vyšších ročníkoch bezplatne získať jazykové certifikáty DSD I a DSD II 
       • pripravujeme aj možnosť zdarma vykonať cambridgské skúšky (FCE, CAE)
       • možnosť zapájať sa do rôznych projektov ako napr. ERASMUS+
       • možnosť absolvovať jazykový pobyt (Londýn)
       • možnosť zúčastniť sa výmenných pobytov
       • absolvovať lyžiarsky a plavecký kurz