• Školský parlament

     • Štatút Školského parlamentu

     • loggo_modre                                                                           Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

               Opatovská cesta 7,  040 01   Košice

      ________________________________ __________________________________________________

      Štatút  Školského parlamentu pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice
       


      Preambula


      V zmysle zákona NR SR č.488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č.291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení školského parlamentu pri Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach, vydáva tento štatút školského parlamentu.


      Článok I.
      Základné ustanovenie

       1. Školský parlament sa zriaďuje pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice (ďalej len „škola“) s názvom „Školský parlament pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice“ (ďalej len „ŠP“).
       2. Sídlom ŠP je Opatovská cesta 7, 040 01 Košice.
       3. V zmysle novelizovaného zákona 596/2003 Z. z. , § 39hg s účinnosťou od 11. 5. 2022 sa dovtedy zriadená žiacka školská rada sa považuje za školský parlament.


      Článok II.
      Pôsobnosť a poslanie Školského parlamentu

       1. ŠP je zriadený v zmysle zákona NR SR č.488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č.291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení školského parlamentu, s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadený.
       2. ŠP je samosprávnym orgánom, ktorý reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.


      Článok III.
      Činnosť Školského parlamentu

       1. ŠP zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská  a návrhy.
       2. ŠP sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
       3. ŠP sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
       4. ŠP volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
       5. ŠP zastupuje žiakov aj navonok
       6. ŠP podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
       7. ŠP iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
       8. ŠP iniciuje školskú záujmovú činnosť.
       9. ŠP informuje žiakov školy a verejnosť o svojej činnosti prostredníctvom výročnej správy, ktorá obsahuje minimálne
        1. prehľad aktivít za predchádzajúci školský rok,
        2. zmeny v zložení ŠP, ku ktorým došlo v predchádzajúcom školskom roku

       

       1. ŠP sa môže zúčastňovať podujatí organizovaných mestom, samosprávnym krajom, inými záujmovými organizáciami a spolupracovať s krajskou radou ŠP a inými školskými parlamentmi.

       


      Článok IV.
      Zloženie Školského parlamentu a spôsob voľby jeho členov

      1. ŠP má 11 členov, ktorí zastávajú nasledujúce posty: predseda, podpredseda, členovia
      2. ŠP je ustanovený, ak počet členov určený v odseku 1 zvolí v tajnom hlasovaní (resp. online hlasovaní po prihlásení do konta) nadpolovičná väčšina žiakov školy
      3. Funkčné obdobie ŠP je jednoročné (max.12 mesiacov).
      4. Voľby členov ŠP zabezpečia žiaci školy pod vedením koordinátora ŠP najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia ŠP.
      5. Kandidátom na člena ŠP môže byť každý žiak školy, ktorý sa uchádza o členstvo v ŠP
      6. Na základe záujmu sa zostavia kandidátske listiny a následne vytvoria hlasovacie lístky alebo online hlasovanie so zoznamom kandidátov.
      7. Deň konania celoškolských volieb je oznámený a zverejnený na viditeľnom a dostupnom mieste minimálne 5 kalendárnych dní pred samotným konaním volieb.
      8. Kandidáti v čase od zverejnenia dátumu konania volieb, najneskôr do predposledného dňa pred konaním volieb predstavujú svoj  volebný program v priestore školy a prostredníctvom komunikačných kanálov školy (Edupage a pod.)
      9. Hlasovať vo voľbách má právo každý žiak bez výnimky.
      10. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním (resp. online hlasovaním po prihlásení do konta).
      11. Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch (resp. platných hlasov v online hlasovaní)
      12. Členmi ŠP sa stávajú 11 žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov voličov.
      13. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len dotknutí kandidáti, ktorí mali rovnaký počet hlasov.
      14. O všetkých prebehnutých voľbách sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa predkladá vedeniu školy.
      15. Členstvo v ŠP zaniká:
      1. uplynutím funkčného obdobia ŠP,
      2. vzdaním sa členstva,
      3. ukončením štúdia člena,
      4. odvolaním člena.
      1. V prípade zániku členstva v ŠP pred uplynutím funkčného obdobia ŠP je predseda ŠP povinný iniciovať nástup nového člena, a to v poradí ďalšieho kandidáta s najvyšším počtom hlasov získaných vo voľbách.
      2. ŠP volí zo svojich členov predsedu ŠP a podpredsedu ŠP tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu ŠP sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov ŠP.
      3. Žiaka, ktorý bude ostatných žiakov zastupovať v Rade školy volia členovia ŠP v tajnom hlasovaní. Na platné uznesenie ŠP vo veci voľby a odvolania a zástupcu do Rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Zvoleným zástupcom sa stáva kandidát s najvyšším počtom hlasov.  Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

       

       

      Článok V.
      Práva a povinnosti člena Školského parlamentu

      1.    1. Člen ŠP má právo:
      2. voliť a byť volený,
      3. navrhovať kandidátov na predsedu ŠP,
      4. navrhovať kandidátov na voleného zástupcu žiakov do Rady školy,
      5. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŠP
       a slobodne sa k nim vyjadrovať,
      6. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŠP,
      7. predkladať na rokovanie ŠP vlastné námety, prípadne materiály.
       1. Člen ŠP je povinný:
        1. zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŠP podľa tohto štatútu.
        2. zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
       2. Každý člen školského parlamentu:
        1. Reprezentuje školu ako celok
        2. Reprezentuje každého žiaka školy rovnako a nestranne
        3. Informuje žiakov o pripravovaných podujatiach
        4. Podporuje žiakov v zapájaní sa do podujatí
        5. Propaguje činnosť a úlohy ŠP medzi žiakmi školy
        6. Monitoruje a zaujíma sa o návrhy,  kritiku, pripomienky, iniciatívy zo strany žiakov, posudzuje ich relevantnosť a predkladá ich na prerokovanie na zasadnutiach školského parlamentu
        7. Správa sa podľa zásad tohto štatútu, školského poriadku, zásad etiky a slušného správania a správa sa tak, aby ŠP dôstojne reprezentoval. AK člen ŠP opakovane, alebo hrubým spôsobom poruší akékoľvek z hore uvedeného, zvolá sa mimoriadne zasadnutie ŠP, na ktorom sa posúdi závažnosť priestupku a dohodne sa na ďalšom postupe a prijatí opatrení. Jednou z možností je návrh na vylúčenie člena, ktorý sa priestupku dopustil v tajnom hlasovaní, ktoré rozhodne o zotrvaní alebo odvolení člena ŠP z jeho funkcie.

       


      Článok VI.
      Povinnosti predsedu  a podpredsedu Školského parlamentu

      1. Predseda ŠP je orgánom, ktorý zastupuj, reprezentuje a riadi činnosť ŠP a koná v jeho  mene.
      2. Predseda ŠP  zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŠP, v jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda ŠP.
      3. Predseda ŠP vypracuje návrh rozpočtu na príslušný školský rok a predkladá ho ŠP na prerokovanie.
      4. Predseda ŠP vypracuje výročnú správu o činnosti ŠP najneskôr do 15. septembra bežného roka za predchádzajúci školský rok a predkladá ju ŠP na prerokovanie.
      5. Predseda ŠP informuje vedenie školy o pripravovaných podujatiach
      6. Rozdeľuje úlohy a následne kontroluje ich plnenie jednotlivými členmi a podieľa sa na príprave a realizácii všetkých podujatí
      7. Predseda ŠP predkladá riaditeľovi školy
       1. zápisnicu o voľbách v zmysle čl. IV,
       2. rozpočet v zmysle čl. X,  
       3. výročnú správu v zmysle čl. III.  

       


      Článok VII.
      Povinnosti zástupcu žiakov v Rade školy

      1. Zastupuje záujmy členov ŠP v Rade školy
      2. Informuje v prípade potreby členov ŠP o obsahu a výstupoch zasadnutí Rady školy

       


      Článok VIII.
      Koordinátor Školského parlamentu

      1. Koordinátor ŠP je pedagóg poverený riaditeľom školy, aby koordinoval činnosť ŠP
      2. Koordinátor ŠP sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach ŠP, dohliada na to, aby zasadnutia prebiehali v súlade s týmto štatútom a zásadami slušného správania. Zapája sa do diskusií a rokovaní svojimi podnetmi, návrhmi a pripomienkami
      3. Koordinátor ŠP dohliada na plnenie si povinností všetkých členov ŠP
      4. Koordinátor ŠP pomáha a usmerňuje členov ŠP pri organizovaní podujatí
      5. Koordinátor ŠP vedie členov ŠP k samostatnosti, zodpovednosti, učí ich formulovať a vyjadrovať myšlienky, názory, postrehy, pripomienky, viesť diskusiu a konštruktívny rozhovor,  spolupracovať so žiakmi, pedagógmi a vedením školy. Predkladá návrhy na účasť na školeniach, seminároch, projektoch, stretnutiach a spolupráci s inými organizáciami
      6. Koordinátor spolu s predsedom ŠP informuje vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutí ŠP
      7. Koordinátor pomáha s vytvorením plánu práce, pri zostavení záverečnej správy, ktorú následne číta na vyhodnocovacej porade školy, resp. odovzdáva vedeniu školy.
      8. Koordinátor ŠP má právo na konci školského roka udeliť pochvalu a navrhnúť odmenu tým žiakom, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti ŠP.

       


      Článok IX.
      Pravidlá rokovania Školského parlamentu

      1. ŠP zasadá v určený deň 1x v mesiaci, podľa potreby a dohody
      2. V prípade neočakávaných a neobvyklých skutočností zvoláva mimoriadne zasadnutie ŠP jeho predseda, prípadne podpredseda alebo koordinátor, prípadne vedenie školy
      3. ŠP schvaľuje svoj štatút na svojom najbližšom zasadnutí po jej ustanovení.
      1. ŠP je schopný uznášania, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
      2. Na platné uznesenie ŠP je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŠP. Na platné uznesenie ŠP vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SP.
      3. Z každého zasadnutia ŠP sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

       

       


      Článok X.
      Hospodárenie Školského parlamentu

      1. Náklady na činnosť ŠP sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.
      2. ŠP nemá vlastný majetok.
      3. ŠP hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný školský rok.
      4. Návrh rozpočtu po schválení v ŠP jej predseda predkladá riaditeľovi školy najneskôr nasledujúci pracovný deň po prerokovaní ŠP.

             Článok XII.

      Záverečné ustanovenia

      1. Zasadnutia ŠP sú verejné, môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek žiak, pedagóg či vedenie školy
      2. ŠP zaniká skončením funkčného obdobia, zrušením školy alebo rozhodnutím členov ŠP.

       

       

      Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŠP dňa 21.9.2022  a od toho dňa nadobúda účinnosť.

      V Košiciach 21.9.2022                                      Predseda Školského parlamentu: Petra Jančijová

       

      V Košiciach 23.9.2022                                      Riaditeľka školy: Mgr. Lenka Hézselyová

       

      ​​​​​​​V Košiciach 23.9.2022                                      Zástupca Rady školy: Jana Jančijová

       

       

       

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie