• Jazykový diplom DSD

     • Deutsches Sprachdiplom - DSD

     • Čo je to Sprachdiplom?

       - jazykový certifikát, ktorý vydáva centrálny úrad pre Nemecký jazykový diplom v Spolkovej republike Nemecko

        - skúška na získanie DSD je zameraná na zistenie úrovne komunikačných zručností v nemeckom jazyku

      Existujú 2 varianty tejto skúšky:

      DSD I - nižšia úroveň A2/B1 podľa európskeho referenčného rámca, DSD II - vyššia úroveň B2/C1 podľa európskeho referenčného rámca


      Aké má úspešný absolvent skúšky výhody a kde ju môže využiť?
          - skúška DSD II oprávňuje k štúdiu na vysokej škole v nemecky hovoriacich krajinách (nie je potrebné robiť zvlášť jazykovú skúšku z nemeckého jazyka)

         - certifikát je uznávaný aj v zahraničí ako doklad o študentových jazykových schopnostiach

        - lepšie uplatnenie ne trhu práce - v našom regióne pôsobia nemeckí  zamestnávatelia T-Systems, Telecom, RWE group, Siemens a očakáva sa vstup ďalších investorov z nemecky hovoriaceho prostredia a vytvorenie ďalších pracovných miest.      Akú má u nás tradíciu?

        - patríme medzi prvé tri školy na Slovensku, ktoré začali s prípravou na tento certifikát - už 25 rokov naši žiaci každoročne skladajú DSD skúšky

        - tieto certifikáty môžu žiaci našej školy získať bezplatne


      Kto na túto skúšku študentov pripravuje?
       -  vyučujúci nemeckého jazyka zaškolení v DSD-programe - p. Mikolajová - vedúca PK Nemeckého jazyka, p. Tomašová, p. Šoltésová a nemecký lektori - pozrite si aj webstránku predmetovej komisie nemeckého jazyka

      V tomto školskom roku máme nového a vynikajúceho lektora nemeckého jazyka Dr. Steffena Franka, s dlhoročnými skúsenosťami s vyučovaním nemčiny na európskych univerzitách aj stredných školách.       Z čoho sa skúška skladá?
        z dvoch častí:
         - písomnej (porozumenie vypočutého textu, porozumenie prečítaného textu a súvislý písomný prejav na základe textu a štatistickej predlohy)
          - ústnej (súvislý jazykový prejav k zadanej téme na základe uvedených kľúčových slov a prezentácia a obhajoba vlastnej odbornej práce)      Pozrite si naše fotogalérie:

      Skladanie DSD skúšok v roku 2008

      Olympiáda z nemeckého jazyka - žiaci tried s rozšírenou výukou nemčiny už tradične úspešne bodujú v olympiáde z nemeckého jazyka

      Európske hviezdy - významné ocenenie, ktoré získali študenti triedy s DSD

      Vyše 20 ročná spolupráca s partnerskou nemeckou školou vo Wuppertale - Wuppertal 2011,  návšteva z Wuppertalu 2010

      Výstava o Karpatských nemcoch

      Lesenacht

       

       

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie