• Projekty školy

     • Prehľad projektov, výziev a grantov

     •   2019 - 2022 
        Operačný program Ľudské zdroje spolufinancovaný z ESF a EFRR (Projekt Ministerstva školstva)
        Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti
       

      Projekt je prioritne zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov nášho gymnázia. Pre úspešnosť realizáciepredkladaného projektu, zavedieme do vyučovacieho procesu extra hodiny, ktoré budú prostredníctvom inovatívnej výučby a novozakúpených pomôcok zameranéna kľúčové gramotnosti žiakov. S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov žiakov vnímame ako nevyhnutnú potrebu prehĺbiť spoluprácupedagogických zamestnancov nášho gymnázia. Ideálnym riešením je vzdelávacia činnosť a vytvorenie pedagogických klubov, zameraných na riešenie,diskutovanie, navrhovanie a riešenie problémov pri práci so žiakmi. Pedagogickí zamestnanci si budú vymieňať skúseností, osvedčené postupy a metódy vzdelávania formou pedagogických klubov. Realizáciou projektu prispejeme k osobnostnému a vzdelanostnému rozvoju žiakov, docielime, aby sa neskôr vedeli uplatniť na trhu práce a zvýšime kvalitu vzdelávania na našom gymnáziu.

        Hlavný cieľ projektu: 
        Zvýšiť kvalitu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu

       
         
        Erasmus+ (grant)
         
        Happy Society – Šťastná spoločnosť
        Cieľ:
       

      Zamyslieť sa nad vlastnou spoločnosťou a porovnať ju s inými. Prísť na to, ktoré faktory ovplyvňujú spokojnosť a šťastie mladých ľudí v danej spoločnosti. Študenti zo Slovenska, Slovinska, Maďarska a Nemecka, sa stretávajú, predstavujú svoju školu aj krajinu, spoznávajú sa, spolupracujú na vytváraní ankety, pomocou ktorej zistia, aké podmienky sú potrebné, aby mladí  ľudia mohli šťastne žiť, ale aj čo môžu oni urobiť a ako prispieť k zlepšovaniu vlastnej spoločnosti. Chceme docieliť, aby sa študenti zaujímali o svet okolo seba, aby boli aktívni, aby si uvedomili, že všetci sa musíme podieľať na živote v komunite a spoločnosti.

      Taktiež podporovať európsku demokratickú kultúru a hodnoty. Stretávajú ľudí z iných európskych krajín, zlepšujú svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

      Výsledky projektu budú verejne prístupné na stránke e-twinning. Výstupom je aj príručka, ktorá bude akýmsi návodom, ako pracovať na zlepšení života v danej krajine.

       

      webovú stránka:  http://happysociety.splet.arnes.si

         
       

      Bilingualism - the way to connect Europe

        Obdobie: 1.9.2019 - 31.8.2021
        Krajiny: Slovensko, Fínsko, Nemecko, Begicko 
        Cieľ:
                                             

      Spoznať školské systémy ďalších krajín, vyučovacie procesy pri  bilingválnom vzdelávaní, zdieľať nápady, postrehy a metódy výučby v jednotlivých krajinách a tým zlepšiť výučbu na našej škole. Ďalším cieľom je aj snaha o začiatok Erasmus projektov KA2 v budúcnosti so školami zapojenými v prebiehajúcom programe.

         
       

      STUDIEREN UND ARBEITEN IN EUROPA

      „Študovať a pracovať v Európe“ (SAiE), projekt realizovaný v rámci programu Erazmus+, KA2

       

      Projektoví partneri:                                                                                                                            Peutinger - Gymnasium, Augsburg (Nemecko),                                                                            Gymnázium,  Opatovská cesta 7, Košice (Slovensko)

        Cieľ:
       
      • podpora jednotlivcov pri získavaní a rozvíjaní základných zručností a kľúčových kompetencií, 
      • podpora pedagogických pracovníkov, posilnenie učiteľských povolaní,
      • podpora a spolupráca medzi vzdelávacími a podnikateľskými subjektami
        Očakávané výstupy:
       
      • zlepšenie jazykovej kompetencie,
      • výmenné pobyty študentov i pedagógov,
      • organizácia seminárov,
      • workshopovtvorba informačných  materiálov,zostavenie príručky,
      • tvorba krátkeho sprievodného filmového materiálu
      • začlenenie výsledkov projektu do vyučovacieho procesu
       

      Trvanie projektu:  24 mesiacov

       

      Výsledky projektových prác

      Brožúra

      Univerzity na Slovensku

      Nemecké firmy na Slovensku

      Wie_gut_kennst_du_die_Stadt_Kosice.pptx - didaktická hra

      Risk__Studium-_Spiel_(1).ppt - didaktická hra

      Študovať a žiť na Slovensku - príručka  hre RISK

       

       

       Úrad vlady (výzva)

      PODPORA ROZVOJA ŠPORTU PRE ROK 2019

       

       


      2013 - 2015  Medzinárodný projekt Comenius
      UDRŽANIE BIODIVERZITY – JEDINÁ CESTA K NÁŠMU PREŽITIU

      Cieľ projektu

      Hlavným cieľom tohto projektu bolo poukázať na možné následky úbytku miestnej biodiverzity a zaoberať sa aj ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, zdravým životným štýlom, prírodnými turistickými atrakciami, aktívnymi formami trávenia voľného času, ukázať súvislosť medzi povaha a činnosť ľudí. Organizovali sa série terénnych prác v každej krajine v rôznych prostrediach - mestách, horách, lesoch a prímorských oblastiach. 

      Počas 2 rokov navštívili žiaci a učitelia našej školy partnerské krajiny - Grécko, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko. Vymenili si navzájom svoje skúsenosti a pri rozhovore so svojimi partnermi z rôznych krajín si precvičili svoj cudzí jazyk mimo svojich bežných hodín.

      Lifelong Learning Programme - Comenius project

       


      2012 - 2013  Akadémia stredoeurópskych škôl - ACES

      Odraz reality – Ako vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií.

      Cieľ projektu

      Hlavným zámerom projektu bolo podporiť a upevniť mediálnu   gramotnosť mladých ľudí v účastníckych krajinách,  V tomto projekte sme spolupracovali so školami z Maďarska a Rumunska.

       


      2011 - 2012  Akadémia stredoeurópskych škôl - ACES

      Budovanie mostov v spoločnosti - staň sa dobrovoľníkom vo svojej komunite.

        Cieľ projektu

       

       Hlavným zámerom bolo, aby vrstovníci podporovali tých, ktorí mali problém s učením, organizovali koncerty v   domovoch   dôchodcov, aktivizovali mladých a starších ľudí v spoločných aktivitách s cieľom chrániť prostredie.   alebo boj s   diskrimináciou – tieto a mnohé iné    aktivity môžu byť súčasťou medzinárodného dobrovoľníckeho   projektu.   Jedným z cieľov Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 bolo zvýšenie viditeľnosti a vážnosti ľudí, ktorí   pracujú vo   svojom voľnom čase bez nároku na   odmenu. Dobrovoľníkom sa môže stať každý, pričom táto   možnosť   neponúka   len osobné uspokojenie, ale aj   príležitosť na obohatenie vzdelania.

       V projekte sme spolupracovali so školou z Moldavska.

       


      2008 - 2009  Akadémia stredoeurópskych škôl - ACES

      Jazykové laboratóriá 2009

      Cieľ projektu

       Cieľom bolo zvyšovanie efektívnosti vzdelávania v cudzích jazykoch. Výsledkom našej práce bolo zriadenie novej   jazykovej učebne (vybavenej 16 počítačovými zostavami a dataprojektorom), doplnenie fondov jazykovej knižnice   o odbornú literatúru určenú pre učiteľov cudzích jazykov a nákupom CD vhodných pre vyučovanie cudzích jazykov.   Projekt v súčasnosti realizujeme aj usporiadaním kurzu anglického jazykapre verejnosť.

       Neoodeliteľnou súčasťou tohto projektu je inovácia vyučovania cudzích jazykov (tvorba učebných meteriálov,   námetov pre využívanie IKT vo vyučovacom procese) a využitie  jazykového laboratória na mimoškolskú činnosť   (jazykovo – počítačový krúžok, spolupráca s partnerskými školami v zahraničí).

       

       Naša škola sa zapojila aj do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, v rámci ktorého   boli vyškolení traja naši učitelia, ktorí sa  vzdelávali v oblasti využitia IKT vo vyučovacom procese.

       

       

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie