• Projekty školy

     • Prehľad projektov, výziev a grantov

     • 2019 - 2022 

      Operačný program Ľudské zdroje spolufinancovaný z ESF a EFRR (Projekt Ministerstva školstva)

      Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

       

      Erasmus+ (grant)

      HAPPY SOCIETY

      Cieľ 

      STUDIEREN UND ARBEITEN IN EUROPA

      Cieľ 

       

      Úrad vlady (výzva)

      PODPORA ROZVOJA ŠPORTU PRE ROK 2019

       

       


      2013 - 2015  Medzinárodný projekt Comenius
      UDRŽANIE BIODIVERZITY – JEDINÁ CESTA K NÁŠMU PREŽITIU

      Cieľ projektu

      Hlavným cieľom tohto projektu bolo poukázať na možné následky úbytku miestnej biodiverzity a zaoberať sa aj ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, zdravým životným štýlom, prírodnými turistickými atrakciami, aktívnymi formami trávenia voľného času, ukázať súvislosť medzi povaha a činnosť ľudí. Organizovali sa série terénnych prác v každej krajine v rôznych prostrediach - mestách, horách, lesoch a prímorských oblastiach. 

      Počas 2 rokov navštívili žiaci a učitelia našej školy partnerské krajiny - Grécko, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko. Vymenili si navzájom svoje skúsenosti a pri rozhovore so svojimi partnermi z rôznych krajín si precvičili svoj cudzí jazyk mimo svojich bežných hodín.

      Lifelong Learning Programme - Comenius project

       


      2012 - 2013  Akadémia stredoeurópskych škôl - ACES

      Odraz reality – Ako vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií.

      Cieľ projektu

      Hlavným zámerom projektu bolo podporiť a upevniť mediálnu   gramotnosť mladých ľudí v účastníckych krajinách,  V tomto projekte sme spolupracovali so školami z Maďarska a Rumunska.

       


      2011 - 2012  Akadémia stredoeurópskych škôl - ACES

      Budovanie mostov v spoločnosti - staň sa dobrovoľníkom vo svojej komunite.

        Cieľ projektu

       

       Hlavným zámerom bolo, aby vrstovníci podporovali tých, ktorí mali problém s učením, organizovali koncerty v   domovoch   dôchodcov, aktivizovali mladých a starších ľudí v spoločných aktivitách s cieľom chrániť prostredie.   alebo boj s   diskrimináciou – tieto a mnohé iné    aktivity môžu byť súčasťou medzinárodného dobrovoľníckeho   projektu.   Jedným z cieľov Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 bolo zvýšenie viditeľnosti a vážnosti ľudí, ktorí   pracujú vo   svojom voľnom čase bez nároku na   odmenu. Dobrovoľníkom sa môže stať každý, pričom táto   možnosť   neponúka   len osobné uspokojenie, ale aj   príležitosť na obohatenie vzdelania.

       V projekte sme spolupracovali so školou z Moldavska.

       


      2008 - 2009  Akadémia stredoeurópskych škôl - ACES

      Jazykové laboratóriá 2009

      Cieľ projektu

       Cieľom bolo zvyšovanie efektívnosti vzdelávania v cudzích jazykoch. Výsledkom našej práce bolo zriadenie novej   jazykovej učebne (vybavenej 16 počítačovými zostavami a dataprojektorom), doplnenie fondov jazykovej knižnice   o odbornú literatúru určenú pre učiteľov cudzích jazykov a nákupom CD vhodných pre vyučovanie cudzích jazykov.   Projekt v súčasnosti realizujeme aj usporiadaním kurzu anglického jazykapre verejnosť.

       Neoodeliteľnou súčasťou tohto projektu je inovácia vyučovania cudzích jazykov (tvorba učebných meteriálov,   námetov pre využívanie IKT vo vyučovacom procese) a využitie  jazykového laboratória na mimoškolskú činnosť   (jazykovo – počítačový krúžok, spolupráca s partnerskými školami v zahraničí).

       

       Naša škola sa zapojila aj do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, v rámci ktorého   boli vyškolení traja naši učitelia, ktorí sa  vzdelávali v oblasti využitia IKT vo vyučovacom procese.