• Dištančné vzdelávanie - kritériá

     • Kritéria hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania

     • Hodnotenie a klasifikácia žiakov na konci školského roku 2019/2020  boli vypracované na základe usmernenia Ministerstva školstva a návrhov jednotlivých predmetových komisií nášho gymnázia.

       

      Učiteľ pri koncoročnom hodnotení primerane zohľadní:

       

      • Plnenie úloh a ich kvalitu v období od 07.05.2020 do 30.6.2020 podľa nových kritérií hodnotenia,
      • plnenie úloh a ich kvalitu v období od 09.3.2020 do 06.05.2020,získané známky od 1.2.2020 do 9.3.2020,
      • predchádzajúce štúdium  a aktivitu žiaka od 1.9.2019 do 31.1.2020,
      • koncoročná známka by sa od polročnej mala líšiť maximálne o jeden stupeň,
      • ak žiak so záverečnou klasifikáciou nesúhlasí, môže požiadať o komisionálne skúšky,
      • učiteľ vyžiada pred koncoročnou klasifikáciou aj vlastné hodnotenie žiaka - ako zvládol jednotlivé tematické celky a akou známkou by sa hodnotil.

      Koncoročné hodnotenie bude pozostávať z 2 hlavných položiek:

       

      Hodnotenie kvantity zadaní úloh dištančného vzdelávania (váha 1)

       

      Výborný (1)         100-90%     samostatne vypracovaných zadaní v určenom termíne

      Chválitebný (2)     89-78%      samostatne vypracovaných zadaní v určenom termíne

      Dobrý (3)              77-65%      samostatne vypracovaných zadaní v určenom termíne

      Dostatočný (4)      64-50%      samostatne vypracovaných zadaní v určenom termíne

       

      Hodnotenie kvality zadaní úloh dištančného vzdelávania (váha 2)

       

      Výborný (1)          žiak zvládol zadnaie na    100-90%     

      Chválitebný (2)     žiak zvládol zadnaie na     89-78%      

      Dobrý (3)              žiak zvládol zadnaie na     77-65%      

      Dostatočný (4)      žiak zvládol zadnaie na      64-50%      

       

       Vysvetlenie jednotlivých stupňov klasifikácie:

      výborný (1)

      • žiak minimálne na 90 % v čase určenom učiteľom samostatne a s minimom nepodstatných chýb vypracúva všetky úlohy a cvičenia z učebnice a prac. listu
      • žiak si bezchybne s minimom nepodstatných chýb samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom
      • žiak samostatne spracuje zadané praktické úlohy a projekty, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu
      • žiak správne a v určenom čase vypracúva domáce úlohy a testy v Edupage

      chválitebný (2)

      • žiak minimálne na 78 % v čase určenom učiteľom samostatne a s minimom malých chýb, ktoré si po upozornení dokáže samostatne opraviť,
      • žiak vypracúva všetky úlohy a cvičenia z učebnice a prac. listu,  v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu
      • žiak minimálne na 78% v určenom čase vypracúva domáce úlohy a testy v Edupage

      dobrý (3)

      • žiak minimálne na 65 % v čase určenom učiteľom samostatne ale s chybami, ktoré si podľa návodu od učiteľa dokáže vo väčšine prípadov opraviť, vypracúva úlohy a cvičenia z učebnice a prac. listu
      • žiak si s chybami v určenom čase samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom
      • žiak samostatne spracuje v nadpolovičnej väčšine zadané praktické úlohy , projekty a prezentácie, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu
      • žiak minimálne na 65% v určenom čase vypracúva domáce úlohy a testy v Edupage

      dostatočný (4)

      • žiak minimálne na 50 % v čase určenom učiteľom samostatne ale so závažnými chybami, z ktorých si niekoľko podľa podrobného návodu od učiteľa dokáže opraviť, vypracúva úlohy a cvičenia z učebnice a prac. listu
      • žiak si s chybami v určenom čase samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom
      • žiak samostatne spracuje aspoň jednu zadanú praktickú úlohu alebo projekt či prezentáciu, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu
      • žiak minimálne na 50% v určenom čase vypracúva domáce úlohy a testy v Edupage

       

      Od žiakov očakávame:

      Aktívny prístup, snahu, prejavený záujem, zodpovednosť, samostatnosť, vypracovanie zadaných úloh z predmetu v množstve stanovenom vyučujúcim daného predmetu, aktívnu účasť žiaka na online hodinách, žiak sa zapája do hodiny aj bez vyzvania učiteľa, kameru zapnutú počas celej hodiny, minimálne 70% účasť na online vyučovaní (podľa technických možností žiaka).

       

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie