• Školský poriadok

     • Školský poriadok

     • Školský poriadok

       

      Obsah

      Preambula

      Práva žiakov

      Povinnosti žiakov

      Zákazy pre žiakov

      Klasifikačný poriadok

      Výchovné opatrenia a kritériá ich udeľovania

      Riešenie situácie pri porušení vnútorného poriadku školy fajčením, konzumáciou alkoholu a návykových látok

      Práva a povinnosti rodičov

      Práva a povinnosti učiteľov

       

      Preambula

      Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Gymnáziu, Opatovská cesta 7 , Košice (Gy) zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky, v duchu humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z všeobecne platných predpisov a vnútorného poriadku školy. Gy sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a ľudské práva vo vzťahu k žiakom, učiteľom, zamestnancom, rodičom a iným subjektom podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní žiakov školy. Školský poriadok vychádza z vyšších právnych noriem, týkajúcich sa stredných škôl v Slovenskej republike.

       

      Celé znenie si môžete prečítať, ak kliknete na odkaz  vnutorny_poriadok_skoly_23_24_final.pdf

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie