• Školský poriadok

     • Školský poriadok

     • Školský poriadok

       

      Obsah

      Preambula

      Práva žiakov

      Povinnosti žiakov

      Zákazy pre žiakov

      Klasifikačný poriadok

      Výchovné opatrenia a kritériá ich udeľovania

      Riešenie situácie pri porušení vnútorného poriadku školy fajčením, konzumáciou alkoholu a návykových látok

      Práva a povinnosti rodičov

      Práva a povinnosti učiteľov

       

      Preambula

      Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Gymnáziu, Opatovská cesta 7 , Košice (Gy) zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky, v duchu humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z všeobecne platných predpisov a vnútorného poriadku školy. Gy sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a ľudské práva vo vzťahu k žiakom, učiteľom, zamestnancom, rodičom a iným subjektom podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní žiakov školy. Školský poriadok vychádza z vyšších právnych noriem, týkajúcich sa stredných škôl v Slovenskej republike.

       

      Celé znenie si môžete prečítať, ak kliknete na odkaz  Školský poriadok 2022/2023