Navigácia

 • EXKURZIA FMMR TUKE

  EXKURZIA FMMR TUKE
  21. 6. 2018

  Dňa 21. 6. 2018, 17 študentov 1.A absolvovalo laboratórne cvičenie z chémie, ktoré pripravili vyučujúci na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. Študenti riešili chemický rébus – identifikáciu  neznámeho kovu na základe experimentálneho stanovenia jeho molovej hmotnosti. Najšikovnejší študenti boli odmenení. Ďalej mali možnosť sledovať zaujímavé vlastnosti kovu gálium a plynu fluoridu sírového. Exkurzia mala pozitívny ohlas u študentov a dúfajú, že aj v budúcom školskom roku budú môcť absolvovať podobné laboratórne cvičenie. Veľká vďaka patrí zamestnancom FMMR TUKE, ktorí pod vedením pani doc. RNDr. Aleny Fedoročkovej, PhD. tieto experimenty precízne pripravili!

 • Prezentácia o možnosti štúdia v Rakúsku

  Prezentácia o možnosti štúdia v Rakúsku
  Vo štvrtok 7. júna 2018 sa uskutočnila prezentácia rakúskej vysokej školy Fachhochschule
   Wiener Neustadt, ktorej sa zúčastnili žiaci bilingválnych tried.
   Zástupkyňa tejto školy, pani Jagodinka Petrikic Zlatkov, predstavila žiakom model štúdia, 
  možnosti financovania, ubytovania aj voľnočasových aktivít. 
  Hodnotenia štúdia na tejto vysokej škole sú veľmi pozitívne, absolventi nachádzajú
   kvalitné uplatnenie na trhu práce.
   Naši žiaci prejavili počas diskusie veľký záujem a kládli množstvo otázok.
 • Ďakovný list dekana PF UPJŠ

  Ďakovný list dekana PF UPJŠ

  Pri príležitosti 55. výročia vzniku  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bol RNDr. Marte Halászovej udelený ďakovný list dekana PF UPJŠ za významný prínos k rozvoju tvorivého prírodovedného vzdelávania a popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi.

 • Projektová súťaž z ANJ

  Projektová súťaž z ANJ

  Dňa 24.5.2018 si výhercovia triednych kôl prvého a druhého ročníka otestovali svoje prezentačné schopnosti aj v školskom kole projektovej súťaže v anglickom jazyku.Vo svojich projektoch prezentovali významné osobnosti britskej kultúry, ktoré ich svojím životom oslovujú a motivujú. Všetky projekty boli obsahovo zaujímavé a inšpiratívne, ako pre študentov, tak  aj pre komisiu. J Výsledné poradie,  zostavené na základe hodnotenia členov predmetovej komisie aj všetkých zúčastnených súťažiacich, je nasledovné:

  1. miesto Alex Lenardová 2AB
  2. miesto Nina Bálintová 2NB
  3. miesto  Viktória Párkanyiová 2AB

  Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za prezentácie.

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Výsledky prijímacích skúšok

  Výsledky  1. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka

  Gymnázia,  Opatovská cesta  7, Košice

  na denné štúdium odbor 7902 J  - gymnázium

  pre školský rok 2018/2019


       Výsledky PS pre 4 ročné štúdium nájdete na nasledujúcej linke:vysledky_4_rocne_studium.pdf

       Výsledky PS pre 8 ročné štúdium nájdete na nasledujúcej linke:vysledky_8_rocne_studium.pdf

          Žiak je identifikovaný podľa číselného kódu, ktorý mu bol pridelený na prijímacích skúškach.

  Zápis žiaka na štúdium vykoná zákonný zástupca žiaka osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí dňa 18. mája 2018 (piatok) v čase od 7.30 do 16.30 alebo 24. mája 2018 (štvrtok) v čase od 7.30 do 17.00.

  Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá zákonnému zástupcovi základná škola, ktorú žiak navštevuje.

  Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta majú možnosť byť prijatí na miesta nezapísaných žiakov na základe odvolania.

  Žiaci, ktorí nesplnili kritéria pre prijatie (neprijatý – nevyhovel)  nemajú možnosť byť prijatí po odvolaní.

  V prípade nejasností alebo ďalších otázok nás kontaktujte  na tel. čísle 055/727 44 12, 727 44 14

  V Košiciach 17.5.2018                                Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy

 • Odovzdávanie diplomov DSD II

  Odovzdávanie diplomov DSD II

  V stredu 16. mája 2018 sa v sále Goethe inštitútu pri Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov DSD II.

  Tento medzinárodný jazykový certifikát osvedčujúci jazykové schopnosti na úrovni C1 si z rúk hlavného koordinátora pre nemčinu ako cudzí jazyk na Slovensku, pána Christopha Henßena, prevzalo sedem žiakov a diplomy na úrovni B2 päť žiakov z bilingválnej triedy 5.NB.  Rudolf Lukáč zároveň získal knižnú odmenu za mimoriadny úspech v tejto jazykovej skúške.

  Všetkým úspešným absolventom srdečne gratulujeme a želáme im, aby im aj tieto jazykové certifikáty pomohli v ďalšom štúdiu a úspešnej kariére.

 • Obvodné kolo matematickej olympiády

  V rámci obvodného kola Matematickej Olympiády našu školu reprezentovali 6 žiaci z I.OA  a II. OA v dvoch kategóriách. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradil Oliver Grega z II. OA. Gratulujeme!

 • Rozlúčka s maturantmi

  Do galérie Rozlúčka s maturantmi boli pridané fotografie.

  Ocenení štvrtáci a piataci na rozlúčke 11.5. 2018

  Riaditeľská pochvala:

   

  1. Simona Jurová z 5.NB – za športové súťaže, hlavne úspechy vo volejbale a v atletike. Iniciovala zapojenie školy do projektu Gesto pre mesto, škola získala vďaka projektu 1 000 eur na nákup športových potrieb.

  Zapojila sa do nemeckej súťaže Schulerwettbewerb, v ktorej bola finančne ocenená. Zároveň bola aktívnou členkou nášho tímu v rámci nemeckej debatiády.

  Simona je výborná študentka, ktorá bola vždy vyznamenaná.

   

  2. Rudolf Lukáč z 5.NB – za výborný prospech a dochádzku.

  Víťaz krajského kola SOČ z biológie a úspešný riešiteľ KK olympiády z matematiky.

  Člen úspešného tímu  matematického viacboja, ktorý vybojoval pre našu školu v priebehu piatich rokov 1., 2. aj 3. miesto.

  Zúčastnil sa všetkých školských matematických súťaží – vždy sa umiestnil na popredných miestach.

  Taktiež sa úspešne zapojil do súťaží v nemeckom jazyku.

   

  3. Andrea Fabriciová zo 4.B – za výborný prospech a vzornú dochádzku. Za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry počas štyroch rokov.

  4. Matúš Lengyel z 5.NB – za výborný prospech a vzornú dochádzku.

  5. Natália Sokolová z 5.NB – za výborný prospech a za aktívnu prácu v študentskej rade počas celého štúdia.

  Zapojila sa do  nemeckej súťaže Schulerwettbewerb a získala týždenný pobyt v Nemecku.

  Postúpila do krajského kola SOČ v odbore biológia.

   

  Ostatní ocenení:

  Simona Bosíková zo 4.A za športové úspechy v bedmintone počas celého štúdia.

  Erik Fabišík zo 4.A za športové úspechy vo futbale, futsale a v atletike počas celého štúdia.

  Lívia Jakubovová zo 4.A za úspechy vo volejbale počas celého štúdia.

  Aneta Nagyová zo 4.A za športové úspechy v stolnom tenise počas celého štúdia.

  Adam Mikluš zo 4.B za výborný prospech.

  Patrícia Ferková zo 4.B za športové úspechy vo futsale, futbale a florbale počas celého štúdia.

  Peter Moščovič zo 4.B za športové úspechy v basketbale počas celého štúdia.

  Diana Štyriaková zo 4.B  za športové úspechy vo futsale, futbale a florbale počas celého

  štúdia.

  Karin Lechmanová z 5.NB za účasť na kultúrnych akciách školy.

  Patrícia Sukeniková z 5.NB za účasť na kultúrnych akciách školy.

 • Študenti z Opatovskej vo Fínsku

  Študenti z Opatovskej vo Fínsku

   

  Program Erasmus+ ponúka študentom stredných škôl zúčastniť sa rôznych projektov.
  Aj naša škola sa zapojila do jedného z nich po názvom „Messenger of Human Rights“,
  ktorého sa zúčastnili dvaja študenti zo 4. NB triedy: Oliver Tomondy a Agáta Polomská.
  Mladežnická výmena 40 študentov zo Slovenska, Poľska a Fínska sa konala v blízkosti mesta
  Helsinki, v termíne od 25. 4. do 3. 5. 2018.
  Naša cesta sa začala v Košiciach, odkiaľ sme vlakom cestovali do Budapešti a odtiaľ letecky
  s prestupom v Kodani do Helsínk. Unavení po ceste, ale plní očakávania sa začal prvý deň nášho
  pobytu spoločným stretnutím, na ktorom sme mali možnosť spoznať dalších účastníkov projektu
  z Poľska a Fínska.
  Projekt bol zameraný na ľudské práva, na ich dodržiavanie a nedodržiavanie v jednotlivých
  krajinách. Náš celodenný program sa začínal po raňajkách, v rámci ktorého sa diskutovalo na rôzne
  témy, prebiehali aktivity a taktiež sme sa pripravovali na workshop, ktorý sa konal v jednej zo
  stredných škol v Helsinkách. Dorozumievacím jazykom bola angličtina. Po večeri sme mali
  väčšinou voľný program, ktorý sme trávili spoločenskými hrami, rozhovormi, ale aj oddychom a
  načerpaním nových síl v tradičnej fínskej saune.
  Zaujímavé boli večery, kde si účastníci každej krajiny pripravili program, v ktorom
  prezentovali kultúru, zvyky a tradície svojho národa. My Slováci sme predstavili náš bohatý folklór.
  Ukázali sme tradičné ľudové tance v krojoch, fľaškový tanec, potrápili sme ich so slovenskými
  jazykolamami a pohostili tradičnými slovenskými špecialitami – bryndzovou nátierkou,
  slovenskými korbáčikmi, oštiepkom, chlebom a soľou, ale aj našou obľúbenou Horalkou. Fíni nás
  prekvapili svojimi kulinárskymi špecialitami a ich hudbou.
  Okrem spoločných programov sme navštivili aj Helsinki, kde sme okrem prehliadky mesta
  zažili aj oslavy 1. mája. Niesli sa v duchu hudby, spevu na uliciach a pochodov. Helsinki nás upútali
  svojimi rozľahlými námestiami, čistotou, ale aj premenlivým a pre nás na toto obdobie chladným
  počasím.
  Náš pobyt trval 9 dní a priniesol nám množstvo zážitkov, nových priateľstiev, skúseností,
  preveril naše jazykové znalosti a zároveň nás obohatil aj o nové pohľady z oblasti ľudských práv.
  Oliver Tomondy, 4.NB

 • Krajské kolo v atletike

  Krajské kolo v atletike

  Dňa 4.mája 2018 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike dievčat a chlapcov.

   Družstvo našej školy dosiahlo tieto úspechy:

  Škovranová Radka - hod oštepom - 2.miesto

  Chynoranský Matúš - skok do výšky - 3.miesto

  Humeník Samuel - hod oštepom - 4.miesto

  Gedeonová Diana - beh na 1500m - 4.miesto

  Gliganičová Katarína - beh na 400m -5 .miesto

  Lukačková Radka-skok do výšky - 6.miesto

  Tolgyesiová Noemii - skok do diaľk y- 6.miesto

  Srdečne gratulujeme.

 • Školský futbalový turnaj

  Školský futbalový turnaj

   

  Dňa 16.5.2018 sa pri príležitosti Dňa pohybu uskutoční futbalový turnaj na ihrisku nášho gymnázia. Začiatok turnaja je o 14.00 hod. Družstvo tvorí 7 hráčov z toho jedno dievča. 

  Prihlášky odovzdať :

  Tomáš Gajdoš 3.A                              

   Jakub Vašinský 3.A                               

   KABINET Tšv                    do 15.5.2018.

 • Košický deň Európy

  Košický deň Európy

  V Košický Deň Európy  sme dostali možnosť prezentovať našu školu Gymnázium na Opatovskej ceste 7 kultúrnym programom našich študentov.  Moderátorskej úlohy  sa ujali viac než so cťou Tomas Paul Mansbridge  a Adam Benko, ktorí bravúrne uvádzali našich účinkujúcich.

  1. Veronika Danková , študentka 3.AB zaspievala skladbu z filmu Once  FALLING SLOWLY   
  2. Vystúpenie študentiek Veroniky  Starkovej a Claudie Gajdovej  z 3.NB triedy  so skupinou mladých Karpatských Nemcov s názvom SCHADIRATTAM . Ich tanec mal názov Kidi, Kidi.                                                 
  3. Natália Koščová, študentka 4.NB triedy  zaspievala skladbu Kiss me , na gitare ju sprevádzal Martin Bobenič z 3.AB triedy
  4. Nasledovala opäť skupina Schadirattam  s tancom Beim Kronen Wirt                                   
  5. Kristína Ruščáková, Zuzana Sotáková, Laura Pločicová z 2 NB. zaspievali pieseň speváčky Neny s názvom 99 Luftballons.                                                         
  6. Na záver sa predstavila  s baletnými  variáciami s názvom  Esmeralda študentka Zuzana Sotáková z 2.NB triedy.
 • Dejepisná súťaž Košice včera a dnes

  Dejepisná súťaž Košice včera a dnes

  Dňa  4.5. 2018 sa v budove KSK uskutočnil už 18. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorý organizovalo už tradične Gymnázium na Opatovskej ceste 7 v  Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Východoslovenským múzeom a Magistrátom mesta Košice.  Na regulérnosť súťaže dohliadala 3 členná komisia, ktorej predsedal pracovník VSM Mgr.Patrik Fečo.  Po dramatickom boji  zvíťazilo družstvo z Gymnázia Poštová 9, Košice, druhá priečka patrila Evanjelickému gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach a čo je potešujúce na treťom mieste skončilo  naše družstvo z Gymnázia Opatovská cesta 7, Košice, v zložení Petra Hegedusová a Tomáš Huntata z 3.B triedy a Yasemin Sviatková z 3.AB triedy.   Blahoželáme! Dejepisná súťaž bola súčasťou osláv Dní mesta Košice.

  Najlepšie družstvá získali hodnotné ceny.

 • Úspechy v Hviezdoslavovovom Kubíne

  Úspechy v Hviezdoslavovovom Kubíne

  regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín obsadil Tomas Paul Mansbridge z 2. NB  1. miesto v prednese poézie v kategórii IV.

  Študent Adam Benko z 3. AB taktie obsadil 1. mesto v prednese prózy v kategórii IV.

  Obaja postúpili do krajského kola, ktoré prebiehalo v Michalovciach. Adam Benko opäť exceloval a obsadil 1. miesto.

  Obom srdečne blahoželáme.

 • Konferencia nemeckého jazyka

  Konferencia nemeckého jazyka

  Vybraní žiaci 4. a 5.NB  sa  zúčastnili 23.4.2018 konferencie pre učiteľov nemeckého jazyka a ich žiakov, ktorú organizoval  SUNG- Spoločnosť  učiteľov  nemeckého jazyka a germanistov Slovenska.

  Akcia sa uskutočnila v rámci projektu „europa: meinewahl“, ktorý bol podporovaný Európskym parlamentom a Ministerstvom zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a nemeckým spolkom Bürger Europas.  Cieľom bolo posilniť dôveru mladých ľudí v prácu EP pri riešení aktuálnych problémov, pôsobiť proti antieurópskej propagande niektorých politických strán a iniciatív a pripraviť prvovoličov na voľby do EP v roku 2019.

  V rámci akcie prednášal p. Robert Hajšel, riaditeľ Styčnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorý vysvetlil štruktúru a hlavné úlohy EP.

  Peter Wolf zo spolku Bürger Europas predstavil prítomným kvíz „Wer wird Europameister?“.

  Svoje vedomosti o EU si na druhý deň v tomto kvíze overili v našej škole žiaci 3. a 4. NB.

  Pán Wolf ich ocenil zaujímavými a hodnotnými cenami.

 • Divadelné predstavenie v nemeckom jazyku

  Divadelné predstavenie v nemeckom jazyku

  Dňa 27.4.sa 30 žiaci 2.a 3.NB triedy zúčastnili  návštevy divadelného predstavenia v divadle Jorik.

  Išlo o inscenáciu drámy Wolfganga Borcherta „Drau3en vor der Tür“ (Zostal pred dverami). Predstavenie pripravil divadelný útvar "kunstatelier". Aj keď išlo o príbeh o ťažkej povojnovej situácii v Nemecku – osud nemeckého zajatého vojaka, ktorý si  nevie po návrate domov nájsť miesto v živote, príbeh a jeho umelecké spracovanie žiakov  zaujalo a zanechalo v nich silný dojem.

   

 • Úspechy našich atlétov

  Úspechy našich atlétov

   

  Dňa 26.4.2018 sa uskutočnilo regionálne kolo v atletike dievčat a chlapcov. V nepriaznivom počasí sa podarilo postúpiť na krajské kolo týmto študentom:

  Radke Škovranovej-1.miesto v behu na 800m a 2.miesto v hode oštepom

  Radke Lukačkovej -2.miesto v skoku do výšky

  Noemi Tolgyesiovej -3.miesto v skoku do ďiaľky

  Diane Gedeonovej -3.miesto v behu na1500m

  Kataríne Gliganičovej-4.miesto v behu na 400m

  Matúšovi Chynoranskému -2.miesto v skoku do výšky

  Samovi Humeníkovi  - 3.miesto v hode oštepom. 

   Srdečne gratulujeme a držíme prsty na krajskom kole 4.5.2018.

 • Prírodovedný deň

  Prírodovedný deň

  Dňa 23.apríla 2018 sa na našej škole pri príležitosti Dňa Zeme uskutočnil Prírodovedný deň.

  Žiaci mali možnosť sledovať zaujímavé pokusy v laboratóriach fyzyky a chémie. Laboratórium biológie sa na krátky čas zmenilo na MINIZOO, kde naši najmladší žiaci z I. a II. OA predstavovali svoje domáce zvieratká. Študenti tretieho ročníka prezentovali svoje projekty na tému: Človek a príroda pred odbornou komisiou. Najlepšie práce boli ohodnotené vecnými cenami. 1. Miesto získala M.Lobová  zo IV.NB s prácou Alternatívne stravovanie.

  Prírodovedné aktivity ukončila pani dr.Petrejčíková svojou prednáškou z genetiky. Mali sme možnosť oboznámiť sa s prácou genetikov pri dokazovaní DNA v rôznych životných situáciách.

  Zorganizovaním tohto dňa sme chceli ukázať, že aj prírodné vedy majú svoje čaro.

  Do galérie Prírodovedný deň boli pridané fotografie.

 • Regionálne finále vo futsale dievčat

  Regionálne finále vo futsale dievčat

   

  Dňa 23.4.2018 sa uskutočnilo. Regionálne finále vo futsale dievčat. Družstvo našej školy v zložení: Slávka Huľvejová, Soňa Zahradníková, Timea Forraiová, Dominika Kočišová, Martina Hvolková, Veronika Štarková, Radka Lukačková, Mária Šafárová, Radka Štovková - obsadilo pekné 3.miesto.             

   Dievčatám srdečne gratulujeme.

 • Krajské kolo volejbalu dievčat

  Krajské kolo volejbalu dievčat

   Naše volejbalistky majú za sebou ďalšie úspešné vystúpenie v tomto školskom roku. V Spišskej Novej Vsi tentoraz vybojovali krásne štvrté miesto v krajskom finále. Konalo sa 19.4.2018 za účasti deviatich najúspešnejších škôl kraja. Prehrali jediný zápas s neskorším celkovým víťazom, Gymnáziom Spišská Nová Ves. Úspešne si poradili s Gymnáziom Poštová, Gymnáziom P. Horova z Michaloviec aj s OA Rožňava.

       Systém turnaja nám žiaľ umožnil bojovať len v súboji o štvrté až šieste miesto.

       Dievčatá hrali tentoraz len v šestici: Martina Puchírová

                                                                Barbara Gergelyová

                                                                Karin Gergelyová

                                                                Slávka Huľvejová

                                                                Zuzana Šterbáková

                                                                Radka Škovranová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria