• Združenie rodičov

     • Združenie rodičov pri Gymnáziu Opatovská 7 v Košiciach

     • Rodičovská rada na svojom zasadnutí 21. 9. 2023 schválila rodičovský príspevok 40€. Môžete ho uhradiť naraz, alebo v dvoch splátkach, prvú splátku 20€ za prvý polrok je potrebné uhradiť do 30.11, splátku 20€ za druhý polrok do 15.3.

      V prípade, že na škole študuje viac súrodencov z jednej rodiny, príspevok platí iba  najmladší z nich.

      Príspevok je potrebné poslať na účet:

      ZRŠ pri Gymnáziu, Opatovská 7, Košice

      IBAN:  SK93 0900 0000 0000 8212 6968

      Variabilný symbol:  prvých 6 číslic z rodného čísla žiaka

      Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť priezvisko a triedu, ktorú žiak navštevuje.


      Hospodárenie ZR v školskom roku 2021/22 - hospodarenie_ZR_2022_23.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2021/22 - hospodarenie_ZR_2021_22.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2020/21 - hospodarenie_ZR_2020_21.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2019/20 - hospodarenie_ZRS_2019_20.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2018/19 - hospodarenie_ZR_2018_19.pdf

       

       


      Rodičovskú radu tvoria zástupcovia všetkých tried na škole ( tzv. triedni dôverníci).

      Zoznam triednych dôverníkov - zástupcov za triedy v školskom roku 2023/24:

      1.OA - Z. Snítil

      2.OA - J. Lassúová

      3.OA - J. Rečičárová

      4.OA - I. Kafková

      5.OA - M. Kolesárová

      6.OA - S. Buzinkaiová

      7.OA - P. Bednáriková

      1.A - J. Skonc

      1.AB - V. Hrabovský

      1.NB - R. Jouifil

      2.A - M. Hirešová

      2.AB - G. Kopernický

      2.NB - M. Matúšová

      3.A - A. Širáková

      3.AB - B. Bokšová

      3.NB - J. Sidor

      4.A - J. Jančiová

      4.AB - K Seboková

      4.NB - V. Eiben

      5.AB - K. Slabejová

      5.NB - E. Ballóková

      V školskom roku 2023/2024 sa uskutočnia 4 triedne aktívy.

      Rodičovská rada má zasadnutia 4x v období september 2023 – jún 2024.  Na zasadnutia pozýva riaditeľku školy.

      Združenie rodičov pri Gymnáziu Opatovská 7 je členom ÚNIE RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ SLOVENSKA, čím získalo právnu subjektivitu. Podľa stanov Únie je RODIČOVSKÁ RADA ZR  kolektívny orgán, ktorý sa utvára tak, že predseda triedneho ZR zastupuje v rodičovskej rade rodičov danej triedy. Rodičovská rada má teda taký počet členov, aký je počet tried v škole.


       

       

       

       

       

       

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie