• Združenie rodičov

     • Združenie rodičov pri Gymnáziu Opatovská 7 v Košiciach

     • Rodičovská rada na svojom zasadnutí 12. 9. 2019 schválila rodičovský príspevok 40€. Môžete ho uhradiť naraz, alebo v dvoch splátkach, prvú splátku 20€ za prvý polrok je potrebné uhradiť do 15.11, splátku 20€ za druhý polrok do 15.3.

      V prípade, že na škole študuje viac súrodencov z jednej rodiny, príspevok platí iba  najmladší z nich.

      Príspevok je potrebné poslať na účet:

      ZRŠ pri Gymnáziu, Opatovská 7, Košice

      IBAN:  SK93 0900 0000 0000 8212 6968

      Variabilný symbol:  prvých 6 číslic z rodného čísla žiaka

      Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť priezvisko a triedu, ktorú žiak navštevuje.


      Hospodárenie ZR v školskom roku 2018/19 - hospodarenie_ZR_2018_19.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2017/18 - hospodarenie_ZR_2017_18.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2016/17 - hospodarenie_ZR_2016_17.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2015/16 -  hospodarenie_ZR_2015_16.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2014/15 - hospodarenie_ZR_2014_15.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2013/14 - hospodarenie_ZR.pdf


      Rodičovskú radu tvoria zástupcovia všetkých tried na škole ( tzv.triedni dôverníci).

      V školskom roku 2019/2020 sa uskutočna 4 triednych aktívy.

       1. triedny aktív a plenárna schôdza  – 12. septembra 2019

       2. triedny aktív – 21. november 2019

       3. triedny aktív – 26.  marec 2020

             4. triedny aktív - 4. jún 2020

      Rodičovská rada má zasadnutia 4x v období september 2019 – máj 2020.  Na zasadnutia pozýva riaditeľku školy.

      Združenie rodičov pri Gymnáziu Opatovská 7 je členom ÚNIE RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ SLOVENSKA, čím získalo právnu subjektivitu. Podľa stanov Únie je RODIČOVSKÁ RADA ZR  kolektívny orgán, ktorý sa utvára tak, že predseda triedneho ZR zastupuje v rodičovskej rade rodičov danej triedy. Rodičovská rada má teda taký počet členov, aký je počet tried v škole.