• Združenie rodičov

     • Združenie rodičov pri Gymnáziu Opatovská 7 v Košiciach

     • Rodičovská rada na svojom zasadnutí 22. 9. 2022 schválila rodičovský príspevok 40€. Môžete ho uhradiť naraz, alebo v dvoch splátkach, prvú splátku 20€ za prvý polrok je potrebné uhradiť do 30.11, splátku 20€ za druhý polrok do 15.3.

      V prípade, že na škole študuje viac súrodencov z jednej rodiny, príspevok platí iba  najmladší z nich.

      Príspevok je potrebné poslať na účet:

      ZRŠ pri Gymnáziu, Opatovská 7, Košice

      IBAN:  SK93 0900 0000 0000 8212 6968

      Variabilný symbol:  prvých 6 číslic z rodného čísla žiaka

      Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť priezvisko a triedu, ktorú žiak navštevuje.


      Hospodárenie ZR v školskom roku 2021/22 - hospodarenie_ZR_2021_22.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2020/21 - hospodarenie_ZR_2020_21.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2019/20 - hospodarenie_ZRS_2019_20.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2018/19 - hospodarenie_ZR_2018_19.pdf

      Hospodárenie ZR v školskom roku 2017/18 - hospodarenie_ZR_2017_18.pdf      Rodičovskú radu tvoria zástupcovia všetkých tried na škole ( tzv. triedni dôverníci).

      V školskom roku 2022/2023 sa uskutočnia 4 triednych aktívy.

       

      Rodičovská rada má zasadnutia 4x v období september 2022 – jún 2023.  Na zasadnutia pozýva riaditeľku školy.

      Združenie rodičov pri Gymnáziu Opatovská 7 je členom ÚNIE RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ SLOVENSKA, čím získalo právnu subjektivitu. Podľa stanov Únie je RODIČOVSKÁ RADA ZR  kolektívny orgán, ktorý sa utvára tak, že predseda triedneho ZR zastupuje v rodičovskej rade rodičov danej triedy. Rodičovská rada má teda taký počet členov, aký je počet tried v škole.