• Projekt ESF a EFRR 2014-2020

     • Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

     •  

       

      Projekt je prioritne zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov nášho gymnázia. Pre úspešnosť realizáciepredkladaného projektu, zavedieme do vyučovacieho procesu extra hodiny, ktoré budú prostredníctvom inovatívnej výučby a novozakúpených pomôcok zameranéna kľúčové gramotnosti žiakov. S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov žiakov vnímame ako nevyhnutnú potrebu prehĺbiť spoluprácupedagogických zamestnancov nášho gymnázia. Ideálnym riešením je vzdelávacia činnosť a vytvorenie pedagogických klubov, zameraných na riešenie,diskutovanie, navrhovanie a riešenie problémov pri práci so žiakmi. Pedagogickí zamestnanci si budú vymieňať skúseností, osvedčené postupy a metódy vzdelávania formou pedagogických klubov.

      Realizáciou projektu prispejeme k osobnostnému a vzdelanostnému rozvoju žiakov, docielime, aby sa neskôr vedeli uplatniť na trhu práce a zvýšimekvalitu vzdelávania na našom gymnáziu.

      Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu

      Cieľová skupina projektu:- Žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

       

          Aktivity projektu    
                 
          Aktivita 1  Implementácia extra hodínAktivita    
          Aktivita 2  Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov    
          Aktivita 3 Koordinácia projektu    

       

      Harmonogram: 09/2019 – 08/2022

      Celkové trvanie projektu: 36 mesiacov

      Miesto realizácie: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie