• Rada školy

     • Rada školy

     • Rada školy ako orgán školskej samosprávy je konštituovaná v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z.


      Zloženie Rady školy:

      Predseda: RNDr. Stanislav Krajkovič  -  zástupca PZ školy

      Členovia: 

      Mgr. Zdenka Geregová – zástupca PZ školy

      Ing.  Agáta Gašparová – zástupca NZ školy

      Mgr. Denisa Šimčáková - zástupca rodičov

      Ing.  Mária Kolesárová – zástupca rodičov

      Mgr. Monika Oravcová – zástupca rodičov

      Mgr. Jozef Andrejčák – delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK

      Ing., Mgr. Lenka Kovačevičová – delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK
      Ing.  Miroslava Beňová – delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK
      JUDr. Martin Uličný – delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK

                Petra Jančijová – zástupca žiakov