• Rada školy

     • Rada školy

     • Rada školy ako orgán školskej samosprávy je konštituovaná v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z.


      Zloženie Rady školy:

      Predseda: RNDr. Stanislav Krajkovič  -  zástupca PZ školy

      Členovia: 

      Mgr. Zdenka Geregová – zástupca PZ školy

      Ing.  Agáta Gašparová – zástupca NZ školy

      Mgr. Denisa Šimčáková - zástupca rodičov

      Ing.  Mária Kolesárová – zástupca rodičov

      Mgr. Monika Oravcová – zástupca rodičov

      PhDr. Róbert Schwarz – delegovaný poslanec  KSK

      Ing., Mgr. Lenka Kovačevičová – delegovaný poslanec  KSK


      Ing.  Miroslava Beňová – delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK


      JUDr. Martin Uličný – delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK

      Petra Jančijová – zástupca žiakov
       

       

       

   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie