• Rada školy

     • Rada školy

     • Rada školy ako orgán školskej samosprávy je konštituovaná v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z.


      Zloženie Rady školy:

      PhDr. Zuzana Istvánová – zástupca pedagog. prac. školy
      Mgr. Zdenka Geregová  – zástupca pedagog. prac. školy
      Iveta Ďurková  – zástupca nepedagog. pracovníkov školy
      Mgr. Andrea Gajdošová - zástupca rodičov
      Ing. Agáta Hovancová - zástupca rodičov
      Mgr. Patrícia Červená - zástupca rodičov
      Mgr. Jozef Andrejčák – delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK
      Ing. , Mgr. Lenka Kovačevičová – delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK
      RNDr. Viera Juríková– delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK
      PhDr. Angelika Prevozňáková – delegovaný zástupca zriaďovateľa, ŠI Medická, Košice
      Katarína Hovancová  - zástupca žiakov