• Rada školy

     • Rada školy

     • Rada školy ako orgán školskej samosprávy je konštituovaná v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z.


      Zloženie Rady školy:

      Predseda: RNDr. Stanislav Krajkovič  -  zástupca pedagógov

      Členovia: 

      Mgr. Zdenka Geregová – zástupca pedagog. prac. školy

      Ing. Agáta Gašparová – zástupca nepedagog. pracovníkov školy

      Mgr. Andrea Gajdošová - zástupca rodičov

      Mgr. Denisa Šimčáková - zástupca rodičov

      Ing. Mária Kolesárová – zástupca rodičov

      Mgr. Monika Oravcová – zástupca rodičov

      Mgr. Jozef Andrejčák – delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK

      Ing., Mgr. Lenka Kovačevičová – delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK
      Ing. Miroslava Beňová– delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK
      Mgr. Mária Závacká, PhD. – delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK

      Barbora Lacková – zástupca žiakov