• Novinky

     • Leto s informatikou
      • Leto s informatikou

      • Aj tento rok sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  pripravujú bezplatné denné a pobytové tábory.

       Odborné a zážitkové aktivity zamerané na prírodné vedy, matematiku a informatiku ponúka Smart Tábor 2021 v Danišovciach, ktorý bude prebiehať 21.8.2021 - 27.8.2021. Pobytový tábor zabezpečujú lektori z UPJŠ Košice, univerzita je jedným z partnerov národného projektu IT Akadémie.

       Dni s matematikou či informatikou ... ale nie v škole

       Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ, prímy 8-ročného gymnázia  a 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda – kvarta 8-ročného gymnázia so záujmom o prírodné vedy, matematiku a informatiku sa pripravujú 2 turnusy denného tábora v priestoroch  UPJŠ Košice. Prvý turnus sa uskutoční v termíne 12. – 16.7.2021 a druhý turnus v čase 19. – 23.7.2021.

       Všetky informácie a prihlášky do táborov nájdete na stránke http://itakademia.sk/denne-it-tabory

     • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey
      • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey

      • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 24. 6. 2021 vo veku 72 rokov opustil náš dlhoročný bývalý riaditeľ školy

       PhDr. Jozef Pištey.

       Na našej škole učil dlhých 33 rokov a funkciu riaditeľa školy prebral v neľahkom období zmien v  našej spoločnosti a vykonával ju 24 rokov. Vďaka jeho riadiacej práci sa zaradilo naše gymnázium medzi úspešné košické školy a vychovalo celý rad erudovaných odborníkov v rôznych oblastiach.

        

       Všetci, ktorí ho poznali, spomínajú na jeho ľudský prístup k všetkým kolegom a žiakom. Nikdy neublížil a vždy podal pomocnú ruku, profesne i ľudsky poradil, vyšiel v ústrety. V škole vytváral pokojnú atmosféru vzájomnej úcty a porozumenia.

       Česť jeho pamiatke!

       Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 30. 6. 2021 o 14.00 v  košickom krematóriu.

        

     • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO
      • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO

      • Dňa 17.6.2021 žiaci 2.AB a 2.NB absolvovali netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO. Získané informácie o zvieratách žijúcich v našej ZOO spracovali do systému živočíchov a vytvorili pekné prezentácie aj s videami. 2.NB vytvorila propagačný materiál (brožúrky, plagáty..) zameraný na ochranu vybraného ohrozeného  druhu zvierat.

     • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! 
      • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! 

      • Porota zložená z troch amerických odborníkov na literatúru a kreatívne písanie ocenila prácu našej študentky Vanessy Kravčíkovej z 1. NB triedy (anglický bilingvál) druhým miestom v súťaži v písaní na tému American dream. Gratulujeme a veríme, že tento úspech inšpiruje aj ostatných študentov k aktívnej účasti na medzinárodných súťažiach. 

     • Voľné pracovné miesto
      • Voľné pracovné miesto

      • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, Opatovksá cesta 7, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami biológia, matematika, fyzika, informatika.  Viac informácií nájdete tu.

     • II. kolo prijímacieho konania
      • II. kolo prijímacieho konania

      •  

       Vedenie Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodlo o otvorení II. kola prijímacích skúšok na študijný odbor 7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium  (vyučovací jazyk slovenský a nemecký), ktoré sa uskutočnia v utorok 22. júna 2021.

       Pre prijatie uchádzačov o štúdium platia rovnaké kritériá prijatia ako v I. kole.

       Ďalšie informácie na tel. č. 055/727 4414

        

     • Deutsches Sprachdiplom – DSD II 
      • Deutsches Sprachdiplom – DSD II 

      • Dnes si žiaci 5.NB prebrali Deutsches Sprachdiplom – DSD II z rúk riaditeľky školy Mgr. Lenky Hézselyovej. Rozšírili sa tak rady našich absolventov, ktorí preukázali svoje vynikajúce vedomosti z nemeckého jazyka. Blahoželáme a prajem im úspešné zvládnutie ďalších krokov do života.

     • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme
      • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme

      • Členov PK Človek a príroda najviac oslovila fotografia, ktorej autorkou je študentka Laura Lešková z 2.NB. Víťazke blahoželáme!

       Ku Dňu Zeme prispeli prácou na vyvýšených záhonoch aj študenti 1.OA a zaslúžia si pochvalu!

     • Deň Európy
      • Deň Európy

      • Na oslavách Dňa Európy sa podieľa už tradične naše Gymnázium na Opatovskej ceste 7, v Košiciach. Tohtoročné oslavy žiaľ ovplyvnila pandemická situácia, a tak sa účinkujúci museli vzdať živého vystúpenia z pódia na Dolnej bráne a uspokojiť sa s nahrávaním svojho vystúpenia v štúdiu Fuga na Moyzesovej ulici. O deň neskôr, teda 6.5.2021 boli ich hudobné nahrávky streamované na eventovej platforme https://www.deneuropy.eu/#/ , kde ich diváci mohli vidieť v rámci programu osláv Spolu prepojení.Naše žiačky podali profesionálne výkony a zaslúžene im patrí naše poďakovanie a obdiv.

       O náš kultúrny program sa postarali :

       Rebecca Becová z 3.NB triedy, ktorá zahrala vlastnú skladbu Butterfly Effect - gitara a spev Miroslava a Michaela Kožlejové z 1.NB triedy si vybrali skladbu Minnelied (Ľúbostná) od Franza Schuberta - klavír , flauta a spev Bučková Martina z 2.A triedy sa predstavila skladbou

       Calum Scott - You are the reason , gitara , spev Mária Lešková z 3.A triedy zahrala skladbu Diva Preria, gitara, spev

     • Úspech študentskej firmy Giftify
      • Úspech študentskej firmy Giftify

      • Dňa 4.5. 2021 sa uskutočnila celoslovenská súťaž študentov Aplikovanej ekonómie - Veľtrh podnikateľských talentov. Naša školská firma Giftify si v silnej konkurencii vybojovala krásne 3. miesto v kategórii AVION Marketingová prezentácia, kde porota ocenila najmä  orientáciu študentskej firmy na zákazníka, tímový duch firmy, originalitu a kreativitu našich študentov.   

       Študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom podnikaní.

     • Prijímacie skúšky - zmena podmienok
      • Prijímacie skúšky - zmena podmienok

      • Vážení rodičia, milí uchádzači,

       na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 došlo k zmene podmienok pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy.

       Do budovy školy v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.  Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania)  testom nepreukazuje . 

        

        

       prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

       pre 4-ročné a 8-ročné štúdium

       • v prvom termíne 3. mája 2021,
       • v druhom termíne 10. mája 2021.

       pre 5-ročné bilingválne štúdium

       • v prvom termíne 5. mája 2021,
       • v druhom termíne 12. mája 2021.

       Pozvánky na prijímacie skúšky boli zaslané všetkým uchádzačom prostredníctvom Edupage alebo e-mailom. 

       Začiatok prijímacích skúšok je o 8.00. 

        

        

     • Úspech v dejepisnej olympiáde
      • Úspech v dejepisnej olympiáde

      • V dňoch 26. a 27. apríla 2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo dejepisnej olympiády, do ktorého sa prebojoval z krajského kola náš žiak z 1.NB triedy Alex Eiben. Súťažilo sa v dvoch kolách, v prvom z nich účastníci museli preukázať znalosti zo všetkých období dejín absolvovaním náročného vedomostného testu a v druhom kole obhájiť svoj písomný projekt pred komisiou.

       Alex Eiben napísal prácu s názvom Odkaz Vojtecha Löfflera, kde sa bližšie venoval životu a dielu tohto významného košického sochára. Menovaný uspel v oboch náročných kolách, získal tak dostatočný počet bodov a stal sa tak úspešným riešiteľom celoštátneho kola dejepisnej olympiády, celkovo obsadil pekné deviate miesto. K uvedenému výsledku mu srdečne blahoželáme.

     • Zmena pri podaní 2% dane
      • Zmena pri podaní 2% dane

      • Radi by sme Vás informovali o zmene subjektu pri poukázaní 2% dane. Miesto Rodičovského združenia prosím poukazujte 2% dane na  Občianske združenie Cesta za poznaním, ktoré vzniklo pri Gymnáziu Opatovská cesta 7 za účelom podpory vzdelania, rozvoja talentovaných žiakov a zastrešenia rozvoja školy vo všetkých oblastiach.

       Viac si viete prečítať na stránke školy  2%.

       Na stiahnutie:   vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

        

     • IQ Olympiáda – výsledky
      • IQ Olympiáda – výsledky

      • V týždni od 12.4. do 19.4.2021 prebiehalo online formou 10. kolo IQ olympiády pod záštitou pani prezidentky. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo celom 31 žiakov osemročného štúdia, pričom 24 z nich sa zaradilo medzi 75% úspešných riešiteľov. Dvaja: Alexandra Janigová (1.OA )a Vladimír Strýčko (3.OA) sa prebojovali do regionálneho kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným blahoželáme a postupujúcim prajeme úspech aj v ďalšom kole.

     • 22. apríl - DEŇ ZEME
      • 22. apríl - DEŇ ZEME

      • PK Človek a príroda vyhlasuje pri príležitosti DŇA ZEME súťaž o najoriginálnejšiu fotografiu s danou tematikou a komentárom. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci školy. Všímaj si okolie, odfoť a pošli na marta.halaszova@opatovska.sk do 3. 5. 2021.

     • Čo je to relaxácia?
      • Čo je to relaxácia?

      • Relaxácia je stav, kedy sa v tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Je to stav uvoľnenia mysle a tela so zážitkom vyrovnania, pokoja, vnútorného ticha. Uvoľnenie pomáha pri obnove rovnováhy v organizme a zároveň navodzuje stav pohody a energetickej zásoby pre ďalšiu činnosť. 
     • AMAVET - Junior Internet
      • AMAVET - Junior Internet

      • Asociácia pre mládež, vedu a techniku (Amavet) podporuje už 30 rokov talentovaných mladých ľudí a žiakov. Organizuje i súťaž Junior Internet, do ktorej sa tohto roku zapojila naša žiačka Júlia Schwarczová z 2.OA. Jej projekt získal v prvom kole také hodnotenie, ktoré ju posunulo do finále tejto súťaže. Toto finále sa uskutoční 23.4.-24.4.2021 formou videokonferencie.