• Novinky

      • Úradné hodiny

      • Počas prerušenia vyučovania budú úradné čase od 9:00 - 11:00. Prosíme všetkých, aby minimalizovali osobné návštevy a svoje požiadavky posielali emailovou komunikáciou

      • Aktuálne usmernenie k prerušeniu vyučovania

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika  prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

       Rozhodnutie_MSVVaS_SR.pdf​​​​​​​

       Maturitné skúšky

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

       Zároveň stanovuje termín konania internej časti maturitnej skúšky v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

       Testovanie T9

       Minister ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.


       Prijímacie skúšky

       Nasledujúca informácia sa týka 5-ročného bilingválneho štúdia:

       Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

       Nasledujúca informácia sa týka 4-ročného a 8-ročného štúdia:

       Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

       Informácie budeme priebežne aktualizovať.

       Ministerstvo školstva spustilo web Učíme na diaľku. Sú na ňom všetky informácie o termínoch a aj nápady pre rodičov a učiteľov, ako vzdelávať doma.


      • Aktuálne usmernenie k situácii s koronavírusom - 12.3. - aktualizácia

      • Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu:

       usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

       Vyučovanie sa na školách a v školských zariadeniach prerušuje v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Posúvať sa budú aj termíny externej časti a písomnej formy internej časti  maturitnej skúšky na:

       31. marec - EČ a PFIČ zo SJL

       1. apríl - EČ a PFIČ z CUJ

       2. apríl -  EČ z MAT

       V nadväznosti na tento termín sa bude meniť aj termín ústnej časti maturitných skúšok, ktoré sa na našej škole uskutočnia  1.- 3. júna 2020.

       Posúvať sa bude aj termín talentových prijímacích skúšok do bilingválneho gymnázia, ktorý bol plánovaný na 27.3 - termín budeme aktualizovať.

       Testovanie žiakov 4.OA - T9 sa uskutoční v pôvodnom termíne 1. a 2. apríla 2020.

       Informácie budeme priebežne aktualizovať.

        

        

      • Informácia pre žiakov - Edupage 

      • Aj keď je naša škola momentálne dočasne zatvorená, radi by sme aspoň obmedzene pokračovali vo vzdelávaní. Učitelia Vám budú prostredníctvom našej Edupage posielať študijné materiály.

       Je však veľmi dôležité, aby ste mali všetci vytvorené žiacke konto - potom si budete môcť materiály zobraziť na mobilnej aplikácii, alebo v PC. 

       V prípade, ak svoje konto nemáte (resp. ste stratili svoje prihlasovacie údaje....), kontaktujte ma mailom na adrese    julia.lukac@gmail.com - konto Vám vytvorím a pošlem na mail. 

        

      • Usmernenie k situácii o koronavíruse

      • Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu.

       usmernenie3_koronavirus.pdf​​​​​​​

       Zároveň nás zriaďovateľ školy informoval o vydaní Informácie Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019/COVID–19/, na základe zasadnutia krízového štábu s predsedom Košického samosprávneho kraja k možným rizikám spojeným s koronavírusom s odporúčaním v znení:

       https://web.vucke.sk/sk/novinky/opatrenia-kosickeho-kraja-suvislosti-vyskytom-koronavirusu.html

       Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu.V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup. Je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školského zariadenia svoje choré dieťa.

       Všetky navrhované opatrenia vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky (dostupné online na http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID-19_druha_aktualizacia.pdf).

      • Aktuálne usmernenie pre žiakov a rodičov školy - 10.3.

      • Na základe usmernenia odboru školstva KSK riaditeľka školy oznamuje, že vyučovanie sa prerušuje od zajtra 11.03. do 13.03.2020 - https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-ostavaju-zatvorene-do-konca-tyzdna.html

       Zároveň dôrazne odporúčame, aby sa študenti počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a  miest s veľkým počtom ľudí a  voľné dni využili predovšetkým na samoštúdium  - hlavne maturanti. Prihláste sa do Edupage, kde Vám učitelia budú posielať študijné materiály.

       Zároveň sa vyhýbajte stretnutiam so známymi a spolužiakmi, ktorí počas jarných prázdnin boli na pobyte v krajinách s potvrdeným výskytom koronavírusu.

        

       O ďalšom postupe Vásbudeme informovať.

      • Prerušenie vyučovacieho procesu

      • 9.3 a 10.3. 2020

       Predseda Košického samosprávneho kraja za účelom ochrany verejného zdravia ukladá povinnosť riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z organizačných dôvodov v súlade s ustanovením §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní v znení neskorších predpisov prerušiť vyučovací proces v dňoch 09.3.2020 a 10.3.2020O ďalšom postupe Vás budeme informovať.