Navigácia

Projekt ESF a EFRR 2014-2020

Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

 

 

Projekt je prioritne zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov nášho gymnázia. Pre úspešnosť realizáciepredkladaného projektu, zavedieme do vyučovacieho procesu extra hodiny, ktoré budú prostredníctvom inovatívnej výučby a novozakúpených pomôcok zameranéna kľúčové gramotnosti žiakov. S cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov žiakov vnímame ako nevyhnutnú potrebu prehĺbiť spoluprácupedagogických zamestnancov nášho gymnázia. Ideálnym riešením je vzdelávacia činnosť a vytvorenie pedagogických klubov, zameraných na riešenie,diskutovanie, navrhovanie a riešenie problémov pri práci so žiakmi. Pedagogickí zamestnanci si budú vymieňať skúseností, osvedčené postupy a metódy vzdelávania formou pedagogických klubov.

Realizáciou projektu prispejeme k osobnostnému a vzdelanostnému rozvoju žiakov, docielime, aby sa neskôr vedeli uplatniť na trhu práce a zvýšimekvalitu vzdelávania na našom gymnáziu.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu

Cieľová skupina projektu:- Žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

    Aktivity projektu    
           
    Aktivita 1  Implementácia extra hodínAktivita    
    Aktivita 2  Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov    
    Aktivita 3 Koordinácia projektu    

 

Harmonogram: 09/2019 – 08/2022

Celkové trvanie projektu: 36 mesiacov

Miesto realizácie: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria