Navigácia

Školský poriadok

 

Obsah

Preambula

Práva žiakov

Povinnosti žiakov

Zákazy pre žiakov

Klasifikačný poriadok

Výchovné opatrenia a kritériá ich udeľovania

Riešenie situácie pri porušení vnútorného poriadku školy fajčením, konzumáciou alkoholu a návykových látok

Práva a povinnosti rodičov

Práva a povinnosti učiteľov

 

Preambula

Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Gymnáziu, Opatovská cesta 7 , Košice (Gy) zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky, v duchu humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z všeobecne platných predpisov a vnútorného poriadku školy. Gy sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a ľudské práva vo vzťahu k žiakom, učiteľom, zamestnancom, rodičom a iným subjektom podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní žiakov školy. Školský poriadok vychádza z vyšších právnych noriem, týkajúcich sa stredných škôl v Slovenskej republike.

 

Celé znenie si môžete prečítať, ak kliknete na odkaz  skolsky_poriadok_2019_20.pdf

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria