• Projekt ESF a EFRR 2014-2020

     • Aktivita 2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov


     • Cieľ aktivity:

      Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancovs cieľom rozvíjania čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov. Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov projektu je potrebnéumožniť našim pedagogickým zamestnancom získať nové kompetencie potrebné pre prípravu inovácie vzdelávania (realizáciu motivačnej a efektívnej výučby) žiakov na gymnáziu. Kvalita pedagógov je základným faktorom, ktorý má vplyv na výsledky žiakov v čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnejgramotnosti. Pedagogickým zamestnancom chceme sprostredkovať najnovšie poznatky z inovatívneho vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích kurzov ako ajzabezpečiť výmenu skúseností prostredníctvom pedagogických klubov.

        V priebehu realizácie tejto aktivity vytvoríme 4 pedagogické kluby:  
           
          1. Klub čitateľskej gramotnosti – 10 pedagogických zamestnancov (PK bez výstupov)  
          2. Pedagogický klub - Matematická gramotnosť – 4 pedagogických zamestnancov (PK bez výstupov)  
          3. PDK - Prírodovedná gramotnosť – 6 pedagogických zamestnancov (PK bez výstupov)  
          4. Pedagogický klub - Finančná gramotnosť – 4 pedagogických zamestnancov (PK bez výstupov)  
       

       

       

      V rámci pedagogických klubov vytvoríme priestor pre pedagogických zamestnancov, kde si budú môcť vymieňať osvedčené odborné skúsenosti s využívanímforiem a metód vo vyučovaní, ktoré umožnia zlepšenie edukačného procesu. Členovia klubu sa budú schádzať 2 x mesačne po 2 hodiny, kde budú riešiť,diskutovať a navrhovať riešenie problémov pri práci so žiakmi. Práca pedagógov v pedagogických kluboch bude zameraná na to, aby formou výmeny skúseností získali nové znalosti, zručnosti a schopnosti v používaní, aplikácii nových foriem a metód práce so žiakmi v rozvoji čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti a v oblasti medzipredmetových vzťahov. Formou výmeny skúseností získajú nové vedomosti ako úspešne implementovať inovatívne postupy a metódy podporujúce rozvoj gramotnosti, ako motivovať žiakov pomocou vyučovacích metód a stratégií, o možnostiach riešenia problémov.

      Hlavnou cieľovou skupinou sú pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia v počte 24 v súlade so zákonom č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch aodborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Sekundárnou cieľovou skupinou pre túto aktivitu sú žiaci gymnázia v počte vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Začiatok realizácie aktivity:  09/2019

      Koniec realizácie: 06/2022

      Trvanie: 34 mesiacov, 4 mesiace z toho tvoria letné prázdniny