• Projekt ESF a EFRR 2014-2020

     • Rozpis extra hodín


     •   Rozpis extra hodín realizovaných v rámci projektu:  
        Implementácia extra hodín počas školských rokov 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 bude v nasledovnom rozsahu:  
                 
        Osemročné gymnázium:  
        1. ročník - 1 EH (prírodovedná gramotnosť - fyzika)   
        2. ročník - 1 EH (prírodovedná gramotnosť - fyzika)  + 1 EH (prírodovedná gramotnosť - chémia) + 1 EH (čitateľská gramotnosť - geografia)  
        4. ročník - 1 EH (matematická gramotnosť - matematika) + 1 EH ( čitateľská gramotnosť- slovenský jazyk a literatúra)  
       

      8ročné štúdium - spolu 6 EH týždenne

       

       
           
        Štvorročné gymnázium:  
        3. ročník - 1 EH (prírodovedná gramotnosť - fyzika) + 2 EH (prírodovedná gramotnosť  - chemické výpočty a
                        experimenty) / (prírodovedná gramotnosť - cvičenia z biológie)
       
        4. ročník - 1 EH (finančná gramotnosť - spoločenskovedný seminár)  
        4ročné štúdium - spolu 4 EH týždenne  

       

       

        Bilingválne gymnázium
        V 1. ročníku bilingválneho gymnázia budeme mať 2 triedy, ktoré sú delené na dve skupiny v predmete j informatika, čo tvorí spolu 4 skupiny v predmete informatika.
        1. ročník (2 triedy) – v každej triede 1 EH ( čitateľská gramotnosť- slovenský jazyk a literatúra) + v každej skupine  1 EH (finančná gramotnosť- informatika)......spolu 2EH ( čitateľská gramotnosť- slovenský jazyk a literatúra) + 4 EH (finančná gramotnosť- informatika)
        V 4. ročníku bilingválneho gymnázia budeme mať 2 triedy, prvá z nich má len 17 žiakov preto sa pri predmete druhý vyučovací jazyk nedelí na skupiny. Druhá bilingválna trieda sa delí na dve skupiny v predmete druhý vyučovací jazyk, preto máme spolu v tomto ročníku tri skupiny v predmete druhý vyučovací jazyk.
      4. ročník  - 1 EH( 3 skupiny) - čitateľská gramotnosť - druhý vyučovací jazyk
        V  5. ročníku bilingválneho gymnázia budeme mať 2 triedy, ktoré sú delené na dve skupiny v predmete druhý vyučovací jazyk, čo tvorí spolu 4 skupiny.
      5. ročník  - 1 EH (2 skupiny) (finančná gramotnosť - občianska náuka) + 2 EH (4 skupiny) (čitateľská gramotnosť - druhy vyučovací jazyk) ......spolu 2 EH (finančná gramotnosť – občianska náuka) + 8 EH (čitateľská gramotnosť – druhý vyučovací jazyk)
        Bilingválne štúdium – spolu 19 EH týždenne (6 EH v 1. ročníku, 3 EH v 4. ročníku a 10 EH v 5. ročníku)

       

        V rámci celej školy sa bude realizovať spolu 29 extra  hodín týždenne v každom školskom roku zameranýchna rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.