• Projekt ESF a EFRR 2014-2020

     • Aktivita 1: Implementácia extra hodín


     • Cieľ aktivity:

      Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť.

      Hlavnou formou vyučovania v rámci rozsahu extra hodín bude implementácia inovatívnych metód a foriem   do vyučovania so zameraním na PISA gramotnosti.Intenzívne budeme využívať interaktívne a digitálne vyučovanie, budeme využívať nové učebné pomôcky a modernú literatúru. Jednotliví pedagógovia školy participujúci na tejto aktivite s cieľom podporiť hlavne čitateľskú gramotnosť žiakov, t. j. porozumenie, používanie a uvažovanie o písomných textoch žiakmi, s väzbou na matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť, budú využívať hlavne metódy inovačné a aktivizujúce s využitím IKT a moderných učebnýchpomôcok, ako sú napr.:- aktivity s využitím internetu, tlačených a elektronických médií a knižníc (napr. čítanie webových stránok obsahovo príbuzných danému predmetu, čítanie novín,magazínov, encyklopédií)- prezentačné metódy, napr. prezentácie prác z vlastnej tvorby žiakov,- výskumná činnosť a pozorovanie, didaktické hry, úlohy, príklady na rozvíjanie a testovanie kompetencie, názorné ukážky, modelové situácie, induktívne metódy, t.j. používať veľa názoru a dostatok cvičení pri utvrdzovaní a aplikácii učiva, metódy rozvoja kritického myslenia, metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) a iné,- metódy projektového a problémového vyučovania.

       

               
        V rámci extra hodín zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov sa zameriame na:  
        - techniku čítania,
      - schopnosť a proces pochopenia textu,
      - schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, zapamätať si myšlienky textu, reprodukovať text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok,
      - schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery,
      - schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými poznatkami a vedomosťami.
       
           

       

               
        V rámci extra hodín zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti sa zameriame na kompetencie žiaka:  
        Žiaci budú vedieť lepšie reprodukovať naučený materiál, vykonávať rutinné výpočty a procedúry a riešiť rutinné problémy, integrovať, prepojiť a nenáročne rozšíriťznámy materiál, modelovať a spojiť viaceré známe metódy, uvažovať, argumentovať, robiť abstrakciu, zovšeobecňovať a modelovať použité v nových kontextoch,originálny matematický prístup, spojiť viaceré zložitejšie metódy, vhľad do problému.  
           

       

               
        V rámci extra hodín zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti sa zameriame na kompetencie žiaka:  
        - posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a zabezpečenieživotných potrieb.
      - zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia- pomenovať základné ľudské hodnoty
      - osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne
      - používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.
      - zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca
      - plánovanie a hospodárenie s peniazmi
      - uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe
      - identifikovať možné riziká alebo výhody jednotlivých typov úverov
      - vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať práva žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti.
       
               

       

               
        V rámci extra hodín zameraných na rozvoj prírodovednej gramotnosti sa zameriame na kompetencie žiaka:  
        - pochopiť podstatu prírodných javov a ich zákonitostí
      - praktické používanie vedecko-výskumných metód
      - získavanie praktických zručností a techník práce s laboratórnymi prístrojmi, médiami s použitím informačných a komunikačných technológií
      - samostatné vedecké myslenie, objektívne hodnotenie svojich pozorovaní a zistení, vyvodenie správnych záverov
      - upevňovanie základných vzťahov medzi osvojenými faktami, objasňovanie a prehlbovanie základných zákonitostí
      - posilňovanie pocitu zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu
      - uvedomenie si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti
      - učenie byť tolerantný, empatický, vedieť kooperovať v skupine, diskutovať a riešiť prípadné konflikty