• Škola bez nenávisti

     • Úvodné ustanovenie

       

      Riaditeľ  Gymnázia, Opatovská cetsta 7, Košice ( ďalej len škola) v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 36 /2018 z 1.9.2018

      vydáva 

      smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v škole a školských zariadeniach

       

       

      Čl. 1

      Charakteristika šikanovania

      1. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

       

      Čl. 2

      Podstatné znaky šikanovania

      a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

      b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

      c) opakované útoky,

      d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou,

      e) urážlivé nadávky, posmech,

      f) odcudzenie vecí atď.

       

      Čl. 3

      Podoby šikanovania a jej prejavy v školskom prostredí

      1. Priama podoba:

      a) fyzické útoky,

      b) urážlivé prezývky,

      c) nadávky,

      d) posmech,

      e) tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete,

      f) odcudzenie veci atď.

      Kyberšikanovanie – je priama forma šikanovania , pri ktorej ide o zneužitie informačno – komunikačných technológií ( najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje s inými formami šikanovania.

      2. Nepriama podoba:

      a) prehliadanie a ignorovanie obete.

      3. Prejavy šikanovania :

      a) zhoršenie vzťahov v triednom kolektíve,

      b) vtieravé správanie agresora,

      c) utiahnuté správanie obete,

      d) obeť čaká na odchod spolužiakov zo školy,

      e) obeť sa zdržiava počas prestávok v blízkosti učiteľa,

      f) zhoršenie správania obete,

      g) zvýšená chorobnosť obete,

      h) obeť máva „náhodné “ zranenia ,

      i) obeť máva často poškodené veci v osobnom vlastníctve a školské pomôcky,

       

      Čl. 4

      Zodpovednosť školy

      1. Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so školským zákonom, Dohovorom o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy.

      2. Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci školy:

      a) ktorí realizujú vyučovací proces,

      b) ktorí vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor na chodbách,

      c) ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (školské výlety, kurzy, exkurzie, kultúrne podujatia, športové podujatia a ďalšie školské akcie),

      d) ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas športových aktivít.

      3. Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka).

      4. Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnému poradcovi, prípadne vedeniu školy.

       

      Čl. 5

      Účastníci prevencie šikanovania

      V rámci účinnej prevencie šikanovania je dôležité :

      a) zabezpečiť spoluprácu rodičov, žiakov a zamestnancov školy,

      b) dôsledne vykonávať dozor zo strany pedagogických zamestnancov počas prestávok a v kritických zónach školy,

      c) informovanosť všetkých zainteresovaných (pedagogických zamestnancov, rodičov, žiakov) o postupe pri odhalení agresívneho správania sa žiakov,

      d) spolupracovať s odborníkmi CPPPP,

      e) zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania a agresívneho správania.

      Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou :

      a) Súčasti výchovno- vzdelávacieho procesu, v rámci každodenného vyučovania,   obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém :

      · Osobný a sociálny rozvoj

      · Mediálna výchova

      · Multikultúrna výchova

      · Ochrana života a zdravia

      · Výchova a vzdelávanie k ľudským právam

      · Výchova k občianstvu

      · Boj proti extrémizmu

      · Výchova k manželstvu a rodičovstvu

      b) Formou súťaží , hier, prednášok, diskusií, workshopou, návštevou resocializačných zariadení, organizovaných školou alebo inými relevantnými subjektmi.

      Konkrétne:

      a) vedenie školy – dohliada na realizáciu celoškolskej stratégie proti šikanovaniu,   

      b) výchovná poradkyňa – koordinuje preventívne pôsobenie, eviduje potencionálnych agresorov a obete, spolupracuje s triednymi učiteľmi , koordinátorom PDZ a CPPPP,

      c) triedny učiteľ – buduje triedny kolektív na báze vzájomnej dôvery medzi ním, žiakmi a rodičmi,

      d) ostatní pedagogickí zamestnanci – aktívne sa podieľajú na nesúhlasnom postoji voči prejavom šikanovania 

      e) žiaci – sledujú správanie v rámci triednych kolektívov a sú oboznámení so spôsobmi boja proti šikanovaniu

      f) rodičia – sledujú správanie svojich detí a spolupracujú s učiteľmi,

      g) všetci zainteresovaní – spolupracujú s poradnými organmi – Polícia, CPPPP, CŠPPP, UP a pod.

       

      Čl. 6

      Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť

      1. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o priestupky:

      a) proti občianskemu spolunažívaniu,

      b) proti majetku.

      2. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil štrnásty rok a neprekročil osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.

      3. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon. Ide najmä o trestný čin:

      a) ohovárania,

      b) nebezpečného vyhrážania,

      c) ublíženia na zdraví,

      d) obmedzovania osobnej slobody,

      e) nátlaku,

      f) vydierania,

      g) lúpeže,

      h) hrubého nátlaku,

      i) krádeže,

      j) poškodzovania cudzej veci,

      k) neoprávneného užívania cudzej veci.

      l) porušovanie domovej slobody

      m) sexuálne násilie

      n) sexuálne zneužívanie

      o) výroba detskej pornografie, rozširovanie a prechovávanie

      4. Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

      5. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Žiaci, ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku. Žiaci, ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“. Skutočnosť ,že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku, nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.

      6. Pedagogický zamestnanec školy, ktorý sa dozvie o prípade šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu.

      7. Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona.

       

      Čl. 7

      Postup v prípade zistenia šikanovania

      V prípade, že v priestoroch budovy počas školského vyučovania a na školských akciách uvedených v čl. 4, bod 2, písm. c) a d) sa zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický i nepedagogický zamestnanec povinný postupovať:

      1. Zamestnanec, ktorý zistí šikanovanie, informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa agresora a obete (predtým si zistí meno a priezvisko žiakov a triedu, ktorú navštevujú), výchovného poradcu a člena vedenia školy.

      2. Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, ktorý skutočnosť oznámil a výchovného poradcu (pri zachovaní dôvernosti).

      O danom vyšetrení spíšu zápis, pričom tento odovzdajú v jednom vyhotovení:

      a) zákonnému zástupcovi obete a agresora

      b) výchovnému poradcovi.

      c) jeden exemplár vložia do osobného spisu žiaka.

      V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnú opatrenia na riešenie.

      3. Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s výchovným poradcom si pozvú na pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov. Aj o tomto stretnutí spíšu zápis (pri zachovaní dôvernosti). K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy.

      4. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľ školy rozhodne o ďalšom postupe v súlade so školským poriadkom školy, pracovným poriadkom školy, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon a zákonom č. 372/1990 Z. z. – Zákon SR o priestupkoch.

      5. Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy.

      6. V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa, výchovného poradcu , v ich neprítomnosti člena vedenia školy.

       

      Čl. 8

      Metódy riešenia šikanovania

      1. Pre vyšetrenie šikanovania žiakov v našej škole sa použijú tieto metódy:

      a) zaistenie ochrany obetiam, bezodkladná pomoc

      b) rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi,

      c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami - nikdy nekonfrontovať obeť a agresora,

      d) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,

      e) vedie písomné záznamy o jednotlivých prípadoch šikanovania

      f) pri pohovoroch zabezpečí prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov

      g) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií (CPPPaP, diagnostické centrum atď.) Kontakt zabezpečuje výchovný poradca.

      h) využitie anonymnej dotazníkovej metódy.

      2. Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa použije tento postup:

      a) okamžitá pomoc obeti,

      b) dohoda riaditeľa školy s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy na postupe vyšetrovania,

      c) vlastné vyšetrenie,

      d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,

      e) pokračujúca pomoc a podpora obeti, f) nahlásenie prípadu polícii - rozhodne riaditeľ školy, g) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov - zabezpečia triedni učitelia, h) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií.

       

      Čl. 9

      Opatrenia na riešenie situácie

      V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, sa použijú tieto opatrenia:

      1. Opatrenia pre obete:

      a) odporučiť rodičom žiakov vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne CPPPaP),

      b) zorganizovať skupinový intervenčný program riaditeľa školy v spolupráci s CPPPaP,

      c) informovanie a poradenstvo pre rodičov žiakov.

      2. Opatrenia voči agresorov:

      a) odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú pomoc,

      b) výchovné opatrenia – pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy,

      c) preložiť žiaka do inej triedy,

      d) znížiť známku zo správania,

      3. Opatrenia v mimoriadnych prípadoch:

      a) odporučiť rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do liečebno-výchovného sanatória,

      b) oznámiť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,

      c) oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).

       

       

       

      Čl. 10

      Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami

      1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka sú koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálnopatologických javov, výchovný poradca, ale hlavne triedni učitelia povinní upozorniť rodičov (zákonných zástupcov) žiakov:

      a) aby si všímali možné príznaky šikanovania a

      b) súčasne im ponúknuť pomoc. Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ako aj pre rodinu agresora.

      2. Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať na taktný prístup a najmä zachovanie dôvernosti informácií.

      3. Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu zabezpečuje výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov.

      4. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru PZ SR.

      5. Riaditeľ školy je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane páchal priestupky.

       

      Čl. 11

      Všeobecné a záverečné ustanovenia

      1. Základným preventívnym opatrením našej školy je princíp: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

      2. Formy správania a konania uvedené v čl. 3 a čl. 5 tejto smernice nie sú v žiadnom prípade neškodným humorom a zábavou.

      3. Úlohou vedenia školy, všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy je vytvoriť pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo prejavom antisociálneho správania jednotlivcov alebo skupín žiakov.

      4. Táto smernica je v súlade s pravidlami správania a konania žiakov vrátane sankcií za ich porušenie zapracovanými v školskom poriadku školy.

      5. Výchovný poradca ako aj koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov zapracujú ustanovenia tejto smernice do svojich plánov práce.

      6. S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov školy všetci triedni učitelia a túto skutočnosť zapísať do preberaného učiva v časti „triednická hodina“.

      7. S touto smernicou boli oboznámení všetci pedagogickí zamestnanci školy na zasadnutí pedagogickej rady konanej dňa 31.08.2018, čo potvrdili svojím podpisom na prezenčnej listine.

      8. Vedenie školy zabezpečí vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä triednych učiteľov, koordinátorov prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov a výchovného poradcu.

      9. S touto smernicou oboznámia rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka na triednych aktívoch jednotlivých tried.

      10. Táto smernica bude zverejnená na informačnej tabuli školy (pre žiakov), v zborovni školy (pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a triednych učiteľov) ako aj na internetovej stránke školy.

      11. Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.9.2018 a platí na dobu neurčitú.

       

       

       

      Košice 31.8.2018                                                              

                                                                                  Mgr. Lenka Hezélyová