• Škola bez nenávisti

    •  

      

     HLAVNÉ CIELE:

      

     1. Založiť schránku na  diskrétne nahlasovanie problémov žiakov a nahlasovanie ubližovania si medzi žiakmi navzájom

      

     2. Zabezpečiť spoluprácu  s externými partnermi ( polícia, občianske združenie, CPPPaP, RÚVZ) v rámci prevencie šikanovania, látkových a nelátkových závislostí

      

     3. Zapojiť do aktivít žiacku školskú radu, rodičov, nepedagogických zamestancov školy

      

     4. Vytvoriť na stránke školy priečinok: „ Škola bez nenávisti “, kde budú  informácie v oblasti prevencie šikanovia a iných závislostí

     kontakty na Linky dôvery, školskú psychologičku, online psychologickú poradňu, možnosť využitia diskrétnej schránky