• COVID 19 - Školský semafór

     • Dôležité zmeny zvýraznené v aktualizovanej verzii školského semafóru.

      1. Domáce testovanie

      Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.

      2. Prerušenie vyučovania v triedach

      Ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický zamestnanec (ďalej PZ) pozitívny na COVID-19, žiaci a PZ, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP. PZ, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy, do karantény nejdú. Takíto zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2  po dobu 10 dní.

      3. Výnimky z karantény

      Žiaici a PZ, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy do karantény nejdú, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.

      4. Individuálna izolácia

      Individuálna izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19.  Individuálna izolácia sa vzťahuje na žiakov a PZ v škole.Ak sa v škole vyskytne žiak alebo PZ pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a PZ nejdú do karantény , pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19. Títo žiaci majú nasledujúcich 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, však dôrazne odporúčame respirátor FFP2, PZ musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2  po dobu 10 dní.

       

      5. Nosenie respirátorov

      Nosenie respirátorov FFP2 žiakov a pedagogických/odborných zamestnancov, ktorí boli v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19:

      - musia mať 10 dní povinne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,

      - deti do 6 rokov nemajú povinnosť nosiť respirátor FFP2,

      - žiaci v škole a školskom zariadení respirátor môžu nahradiť rúškom.

      Nosenie respirátorov FFP2 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19:

      - osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19 a neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19, nie sú v karanténe, ale musia mať povinne 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,

      - osoby, ktoré nie sú očkované alebo neprekonali ochorenie COVID-19 a neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19, sú v karanténe a po jej skončení musia mať 5 dní povinne prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      6. Ospravedlnenie dochádzky

      Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi odoslané aj e-mailom, pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

      7. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je povolený po predložení „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka“ 

      Celé znenie aktualizovanej verzie nájete na stránku tu.