Navigácia

 

Organizácia prijímacieho konania

 

Prijímacie konanie na našej škole sa koná v súlade s platnou legislatívou.

 kritériá prijatia:

2017_18_4_rocne_studium.doc

2017_2018__biling_studium.doc

2017_2018__osemrocne_studium.doc

Na štúdium v študijnom odbore 7902 J prijímame žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:

- prospechu na základnej škole,

výsledku Testovania 9,

vlastného prijímacieho konania z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Prijímacie skúšky nekonajú žiaci, ktorí  v Testovaní 9 získali v každom z predmetov SJL a MAT minimálne 90%.

 

Na štúdium v študijnom odbore 7902 J prijímame žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia na základe:

prospechu na základnej škole,

vlastného prijímacieho konania z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Prijímacie skúšky konajú všetci uchádzači.

 

Na štúdium v študijnom odbore 7902 J 74  prijímame žiakov do 1. ročníka na základe:

celkového prospechu na základnej škole,

- výsledkov talentovej prijímacej skúšky

- vlastného prijímacieho konania z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

 Prijímacie skúšky konajú všetci uchádzači.

Na štúdium v tomto študijnom odbore sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy.

Podmienky na prijatie uchádzačov do 1. ročníka sú zahrnuté v kritériách, ktoré sú, po prerokovaní pedagogickou radou a ich schválení, zverejnené na webovej stránke školy a  na stránke www.svsmi.sk.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria