Navigácia

Projekty školy

Prehľad projektov, výziev a grantov

2019 - 2022 

Operačný program Ľudské zdroje spolufinancovaný z ESF a EFRR (Projekt Ministerstva školstva)

Rozvoj zručností v čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti

 

Erasmus+ (grant)

BILINGUALISM: THE WAY TO CONNECT EUROPE

Dátum: 1.9.2019 - 31.8.2021

Cieľ:

Spoznať školské systémy ďalších krajín, vyučovacie procesy pri bilingválnom vzdelávaní, zdieľať nápady, postrehy a metódy výučby v jednotlivých krajinách a tým zlepšiť výučbu na našej škole. Ďalším cieľom je aj snaha o začiatok Erasmus projektov KA2 v budúcnosti so školami zapojenými v prebiehajúcom programe.

Účastníci projektu: učitelia
Krajiny: Slovensko, Fínsko, Nemecko, Begicko
 

HAPPY SOCIETY

Dátum: 1.9.2019 - 30.6.2021

Cieľ:

Cieľom projektu je zamyslieť sa nad vlastnou spoločnosťou a porovnať ju s inými. Prísť na to, ktoré faktory ovplyvňujú spokojnosť a šťastie mladých ľudí v danej spoločnosti. Študenti zo Slovenska, Slovinska, Maďarska a Nemecka, sa stretávajú, predstavujú svoju školu aj krajinu, spoznávajú sa, spolupracujú na vytváraní ankety, pomocou ktorej zistia, aké podmienky sú potrebné, aby mladí ľudia mohli šťastne žiť, ale aj čo môžu oni urobiť a ako prispieť k zlepšovaniu vlastnej spoločnosti. Chceme docieliť, aby sa študenti zaujímali o svet okolo
seba, aby boli aktívni, aby si uvedomili, že všetci sa musíme podieľať na životev komunite a spoločnosti.
Cieľom je podporovať európsku demokratickú kultúru a hodnoty. Stretávajú ľudí z iných európskych krajín, zlepšujú svoje komunikačné schopnostiv anglickom jazyku.

Výsledky budú verejne prístupné na stránke e-twinning.

Výstupom je a príručka, ktorá bude akýmsi návodom, ako pracovať na zlepšení života v danej
krajine. A takisto tvoríme webovú stránku, na ktorej informujeme o našich aktivitách:

Happy society

Účastníci projektu: žiaci aj učitelia
Zúčastnené štáty: Slovensko (Košice, Brezno), Slovinsko, Maďarsko, Nemecko 

 

STUDIEREN UND ARBEITEN IN EUROPA

Cieľ 

 

Úrad vlady (výzva)

PODPORA ROZVOJA ŠPORTU PRE ROK 2019

 

 


2013 - 2015  Medzinárodný projekt Comenius
UDRŽANIE BIODIVERZITY – JEDINÁ CESTA K NÁŠMU PREŽITIU

Cieľ projektu

Hlavným cieľom tohto projektu bolo poukázať na možné následky úbytku miestnej biodiverzity a zaoberať sa aj ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, zdravým životným štýlom, prírodnými turistickými atrakciami, aktívnymi formami trávenia voľného času, ukázať súvislosť medzi povaha a činnosť ľudí. Organizovali sa série terénnych prác v každej krajine v rôznych prostrediach - mestách, horách, lesoch a prímorských oblastiach. 

Počas 2 rokov navštívili žiaci a učitelia našej školy partnerské krajiny - Grécko, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko. Vymenili si navzájom svoje skúsenosti a pri rozhovore so svojimi partnermi z rôznych krajín si precvičili svoj cudzí jazyk mimo svojich bežných hodín.

Lifelong Learning Programme - Comenius project

 


2012 - 2013  Akadémia stredoeurópskych škôl - ACES

Odraz reality – Ako vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií.

Cieľ projektu

Hlavným zámerom projektu bolo podporiť a upevniť mediálnu   gramotnosť mladých ľudí v účastníckych krajinách,  V tomto projekte sme spolupracovali so školami z Maďarska a Rumunska.

 


2011 - 2012  Akadémia stredoeurópskych škôl - ACES

Budovanie mostov v spoločnosti - staň sa dobrovoľníkom vo svojej komunite.

  Cieľ projektu

 

 Hlavným zámerom bolo, aby vrstovníci podporovali tých, ktorí mali problém s učením, organizovali koncerty v   domovoch   dôchodcov, aktivizovali mladých a starších ľudí v spoločných aktivitách s cieľom chrániť prostredie.   alebo boj s   diskrimináciou – tieto a mnohé iné    aktivity môžu byť súčasťou medzinárodného dobrovoľníckeho   projektu.   Jedným z cieľov Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 bolo zvýšenie viditeľnosti a vážnosti ľudí, ktorí   pracujú vo   svojom voľnom čase bez nároku na   odmenu. Dobrovoľníkom sa môže stať každý, pričom táto   možnosť   neponúka   len osobné uspokojenie, ale aj   príležitosť na obohatenie vzdelania.

 V projekte sme spolupracovali so školou z Moldavska.

 


2008 - 2009  Akadémia stredoeurópskych škôl - ACES

Jazykové laboratóriá 2009

Cieľ projektu

 Cieľom bolo zvyšovanie efektívnosti vzdelávania v cudzích jazykoch. Výsledkom našej práce bolo zriadenie novej   jazykovej učebne (vybavenej 16 počítačovými zostavami a dataprojektorom), doplnenie fondov jazykovej knižnice   o odbornú literatúru určenú pre učiteľov cudzích jazykov a nákupom CD vhodných pre vyučovanie cudzích jazykov.   Projekt v súčasnosti realizujeme aj usporiadaním kurzu anglického jazykapre verejnosť.

 Neoodeliteľnou súčasťou tohto projektu je inovácia vyučovania cudzích jazykov (tvorba učebných meteriálov,   námetov pre využívanie IKT vo vyučovacom procese) a využitie  jazykového laboratória na mimoškolskú činnosť   (jazykovo – počítačový krúžok, spolupráca s partnerskými školami v zahraničí).

 

 Naša škola sa zapojila aj do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, v rámci ktorého   boli vyškolení traja naši učitelia, ktorí sa  vzdelávali v oblasti využitia IKT vo vyučovacom procese.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria