Navigácia

Hospodárenie ZR v školskom roku 2015/16 nájdete v priloženom súbore tu: hospodarenie_ZR_2015_16.pdf


Rodičovská rada na svojom zasadnutí 29. 9. 2016 schválila rodičovský príspevok 40€. Môžete ho uhradiť naraz, alebo v dvoch splátkach, prvú splátku 20€ za prvý polrok je potrebné uhradiť do 15.11, splátku 20€ za druhý polrok do 15.3.

V prípade, že na škole študuje viac súrodencov z jednej rodiny, príspevok platí iba  najmladší z nich.

Príspevok je potrebné poslať na účet:

ZRŠ pri Gymnáziu, Opatovská 7, Košice

IBAN:  SK93 0900 0000 0000 8212 6968

Variabilný symbol:  prvých 6 číslic z rodného čísla žiaka

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť priezvisko a triedu, ktorú žiak navštevuje.


Rodičovskú radu tvoria zástupcovia všetkých tried na škole ( tzv.triedni dôverníci).

V školskom roku 2015/2016 sa uskutoční 5 triednych aktívov.

 1. triedny aktív a plenárna schôdza  – 29. septembra 2016

 2. triedny aktív – 24. november 2016

 3. triedny aktív – 19. január 2017

       4. triedny aktív – 23. marec 2017

       5. triedny aktív - jún 2017

Rodičovská rada má zasadnutia 5x v období september 2016 – máj 2017.  Na zasadnutia pozýva riaditeľku školy.

Združenie rodičov pri Gymnáziu Opatovská 7 je členom ÚNIE RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ SLOVENSKA, čím získalo právnu subjektivitu. Podľa stanov Únie je RODIČOVSKÁ RADA ZR  kolektívny orgán, ktorý sa utvára tak, že predseda triedneho ZR zastupuje v rodičovskej rade rodičov danej triedy. Rodičovská rada má teda taký počet členov, aký je počet tried v škole.


Hospodárenie ZR v školskom roku 2014/15 nájdete v priloženom súbore tu: hospodarenie_ZR_2014_15.pdf

Hospodárenie ZR v školskom roku 2013/14 - hospodarenie_ZR.pdf

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria