• Projekty školy

     • Jazykové laboratóriá 2009

     •  

       

      Aktivita č.1: Zriadenie multimediálneho jazykového laboratória

       

       

      Aktivita predstavuje technické zabezpečenie pre inováciu výuky cudzích jazykov – t.j. n12 multimediálnych počítačových zostáv pre žiakovákup jedného multimediálneho počítača pre učiteľa a nákup jedného dataprojektora do učebne.

      Okrem týchto počítačov, sme doplnili z vlastných a sponzorských zdrojov vybavenie učebne o ďalšie 3 počítačové zostavy, aby pri výuke cudzích jazykov mohol pri každom počítači samostatne pracovať jeden žiak.

      Žiaci v tejto učebni budú využívať učebné materiály pripravené počas trvania projektu.  V učebni bude v mimovyučovacom čase prebiehať jazykový kurz pre verejnosť a práca krúžkov cudzích jazykov.

      Fotogaléria

       

       

      Aktivita č.2: Doplnenie fondov jazykovej knižnice

       

       

      Táto aktivita predstavuje doplnenie fondov jazykovej knižnice o odbornú literatúru určenú pre učiteľov cudzích jazykov (ANJ, NEJ), nákup jazykových programov na skvalitnenie štúdia cudzieho jazyka a nákup CD vhodných pre vyučovanie cudzích jazykov

       

       

       

       

      Aktivita č.3: Usporiadanie interaktívneho jazykového kurzu pre verejnosť

       

       

      jazykový kurz - Škola usporiada stretnutia sa uskutočnia v priestoroch školy, v novovzniknutej jazykovej učebni v čase mimo vyučovania. Laboratórium je  vybavené 16 počítačmi s pripojením na internet a dataprojektorom. Každý účastník kurzu bude pracovať samostatne pod vedením lektora kurzu.

      Kurz sa bude realizovať každú stredu od 16:00 do 17:30 počas 12 týždňov. Prvé stretnutie sa uskutoční 30. 9. 2009.

      Informácie o kurze sme zverejnili na webovej stránke školy, na miestnom úrade, na letáčikoch v okolí školy a rodičom našich žiakov sme rozoslali lístočky. Rozhodli sme sa realizovať kurz anglického jazyka pre začiatočníkov, pretože o túto formu bol medzi rodičmi najväčší záujem.

       

       

       

       

      Aktivita č.4: Inovácia vyučovania cudzích jazykov

       

       

       Predstavuje výber obsahukľúčové kompetencie s IKT vzdelávania tak, aby sa rozvíjali , v súlade s školským vzdelávacím  programom.  Návrh a overenie metodologických postupov s využitím inovatívnych metód a foriem vyučovania, moderných didaktických prostriedkov a IKT.

      .

       

       

      Aktivita č.5: Využitie multimediálneho jazykového laboratória na mimoškolskú činnosť

       

       

      počítačovo – jazykovom krúžkuŽiaci školy sa budú môcť zúčastniť počas celého školského roka na .  O krúžok anglického jazyka prejavilo záujem 13 žiakov, o krúžok nemeckého jazyka 23 žiakov.

       

       

       

       

      Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie efektívnosti vzdelávania v cudzích jazykoch. Špecifickým cieľom projektu je modernizovať obsah, metódy a formy výučby cudzích jazykov s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom. integrácie informačno – komunikačných technológií do výučby cudzích jazykov.

      Zároveň chceme sprístupniť tento spôsob získavania vedomostí a zručností v cudzích jazykoch aj širšej verejnosti.

       

       

      Hlavné aktivity projektu:

       

       

      JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE V KONTEXTE ROZVÍJANIA KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ S IKT.

      Názov projektu: