• Novinky

     • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru
      • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru

      • Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Opatovská cesta 7 Košice, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 

       Vážení rodičia, učitelia, bývalí a súčasní žiaci našej školy, vážená verejnosť,

       na základe rozhodnutia KSK  zo dňa 30. 11. 2018 by sa v školskom roku 2019/2020 na našej škole nemal otvoriť 4-ročný študijný odbor.

       Dané rozhodnutie je pre nás neakceptovateľné, pretože prebehlo netransparentne a bez objektívnych kritérií.

       4-ročné štúdium na našom gymnáziu má dlhodobú, viac ako 38-ročnú tradíciu. Sme  piatym najstarším  gymnáziom v Košiciach. Vznikli sme transformáciou strednej ekonomickej školy, ktorá tu bola od roku 1968.

       Za dlhé obdobie nášho fungovania sme vychovali stovky  úspešných absolventov , boli sme prvou školou v Košiciach , ktorá  už od roku 1991 spolupracovala s Gymnáziom CARLA DUISBERGA vo Wuppertale. Výsledkom spolupráce bolo aj zavedenie tried s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka,  po príchode  nemeckých lektorov, sme žiakom umožnili absolvovať skúšky KMK na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu DSD – Deutsches Sprachdiplom ako jedno z prvých troch gymnázií na Slovensku.  Postupne sme zriadili  aj triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, po príchode anglického lektora sme zaviedli prípravu na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu z anglického jazyka (FCE - First Certificate in English). Logickým vyústením týchto snáh bolo zavedenie bilingválnych tried s nemeckým alebo anglickým jazykom,  ale pri existencii klasických 4ročných tried. Nezaspali sme na vavrínoch ani v posledných rokoch a podarilo sa nám zriadiť  aj triedu osemročného gymnázia. Naším plánom bolo mať v nasledujúcom školskom roku 1 osemročnú triedu, 2 bilingválne triedy a jednu štvorročnú klasickú triedu, ktorá nám bola sľúbená, ale na poslednú chvíľu bezdôvodne zrušená. Žiadame o prehodnotenie rozhodnutia KSK o neodôvodnenom zrušení štvorročného študijného odboru, ktoré nemôžeme a ani nechceme akceptovať. Od roku 1989 sa vystriedalo až 20 ministrov školstva, ktorí povoľovali zakladanie ďalších a ďalších gymnázií, súkromných, cirkevných, aj keď už neboli potrebné. Mnohé z nich triedy získali, aj keď nemajú tradíciu a mnohé ani výsledky, ani neboli hodnotené INEKO. Prečo sa neobmedzujú počty žiakov na týchto školách?

        Za petičný výbor PhDr. Monika Hubáčeková , predseda ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu na Opatovskej ceste 7, v Košiciach

        

      • Ústna časť nemeckej jazykovej skúšky DSD II.

      • V dňoch 12.a 13.12. absolvovali študenti 5.NB ústnu časť nemeckej jazykovej skúšky DSD II.  V prvej časti si pripravili monológ na určenú tému a reagovali na otázky komisie, druhá časť pozostávala z prezentácie pripravenej témy  a diskusie o nej. Všetci  žiaci skúšku úspešne zvládli a získali hodnotenie B2/C1 podľa európskeho referenčného rámca.

       Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje dňa 21.decembra 2018 riaditeľské voľno  z dôvodu šetrenia vykurovania v priestoroch školy.

      • Bodujeme v NEMČINE na medzinárodnej úrovni

      • Naši žiaci sa z celkového počtu 3 000 účastníkov umiestnili v prvej top 20.-tke. Bilingválna trieda s výučbou nemeckého jazyka má svojich úspešných žiakov v medzinárodnom rebríčku:

       Oliver Tomondy      3.miesto 

       Matej Drabik            5. miesto

       Jakub Kovalič         19.miesto

       GRATULUJEME!

       Tu kliknite na zobrazenie výsledkovej listiny

      • EXKURZIA : INMM Košice

      • Dňa 10.12.2018 sa študenti zo 4.AB zúčastnili v rámci predmetu fyzika prírodovednej exkurzie na Inštitúte nukleárnej a molekulovej medicíny v Košiciach. Ing. Marinová im priblížila prácu na tomto pracovisku hlavne
       z fyzikálnej stránky. Na tomto pracovisku sa vykonáva nielen diagnostika onkologických ochorení ale aj liečenie niektorých druhov ochorení pomocou ožiarení.

      • Mikulášska nálada v škole

      • Aj u nás sa zastivil Mikuláš. Rozdával sladkosti za pesničku, básničku či riekanku. Niektorí sa naučili aj pracovať s keramikou na tvorivých dielňach.

      • KRÁĽ PRAVOPISU

      • Od 4. decembra máme na škole novú kráľovnú pravopisu. Stala sa ňou Martina Mikuľáková z 1. OA. Srdečne blahoželáme.

     • 24 hodinový volejbalový zápas
      • 24 hodinový volejbalový zápas

      • Dňa 5.12.2018 sa o 8,00 začal na našej škole 24 hodinový volejbalový zápas. Zúčastnili sa ho žiaci ,ktorí mali hodiny Tšv a od 16,00 hod až do rána 7,00 hod sa ho zúčastnili žiaci , ktorí si chceli zahrať volejbal v príjemnej atmosfére a so super ľuďmi. Zišlo sa nás v telocvični okolo 110 športovo naladených ľudí. A sme hrali a hrali a hrali. Ráno nás dohrávalo a vôbec nespalo 53.

       Výsledok nášho zápasu bol : 2226:2134 . Vyhralo  družstvo domácich. Prekonali sme minuloročné skóre aj počet zúčastnených žíakov

       Zničení ,ale šťastní sme v štvrtok rovno z telocvične išli na vyučovanie.

       Ďakujeme profesorom , že mali s nami zľutovanie a nás neskúšali a nemuseli sme písať ani písomky.

       Snáď o rok sa stretneme pri volejbale opäť.