• Žiacka školská rada

     • Štatút ŽŠR

     • Štatút  Žiackej školskej rady pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice
       


      Preambula


      V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z.“), sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.


      Článok I.
      Základné ustanovenie

      1. Žiacka školská rada sa zriaďuje pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice (ďalej len „škola“) s názvom „Žiacka školská rada pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice“ (ďalej len „ŽŠR“).
      2. Sídlom ŽŠR je Opatovská cesta 7, 040 01 Košice.


      Článok II.
      Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

      1. ŽŠR je zriadená podľa § 26 zákona 596/2003 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
      2. ŽŠR je samosprávnym orgánom, ktorý reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.


      Článok III.
      Činnosť žiackej školskej rady

      1. ŽŠR zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská  a návrhy.
      2. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
      3. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
      4. ŽŠR volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
      5. ŽŠR zastupuje žiakov aj navonok
      6. ŽŠR podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
      7. ŽŠR iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
      8. ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť.
      9. ŽŠR informuje žiakov školy a verejnosť o svojej činnosti prostredníctvom výročnej správy, ktorá obsahuje minimálne
      1. prehľad aktivít za predchádzajúci školský rok,
      2. zmeny v zložení ŽŠR, ku ktorým došlo v predchádzajúcom školskom roku.


      Článok IV.
      Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

      1. ŽŠR má 11 členov.
      2. ŽŠR je ustanovená, ak počet členov určený v odseku 1 zvolí v tajnom hlasovaní (resp. online hlasovaní po prihlásení do konta) nadpolovičná väčšina žiakov školy.
      3. Funkčné obdobie ŽŠR je trojročné.
      4. Voľby členov ŽŠR zabezpečia žiaci školy pod vedením koordinátora žiackej školskej rady najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia ŽŠR.
      5. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.
      6. Kandidátom na člena ŽŠR môže byť každý žiak školy, ktorý sa uchádza o členstvo v ŽŠR.
      7. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním (resp. online hlasovaním po prihlásení do konta). Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označených najviac 11 kandidátov.
      8. Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch (resp. platných hlasov v online hlasovaní)
      9. Členmi ŽŠR sa stávajú 11 žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v ŽŠR rozhodne žrebovaním.
      10. V druhom a treťom roku funkčného obdobia ŽŠR, spravidla v prvých dvoch mesiacoch školského roku, ŽŠR zabezpečí doplňujúce voľby tajným hlasovaním, v ktorých
      1. kandidátom môže byť každý žiak 1. ročníka školy, ktorý sa uchádza o členstvo v ŽŠR,
      2. oprávneným voličom je každý žiak 1. ročníka školy,
      3. platným hlasovacím lístkom je ten, na ktorom sú označení najviac 3 kandidáti,
      4. volebná komisia zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch (resp. platných hlasov v online hlasovaní) a zostaví rebríček kandidátov podľa počtu získaných hlasov.
      5. v prípade, ak sa o členstvo v ŽŠR uchádza len jeden zo žiakov 1. ročníka, stáva sa automaticky členom ŽŠR
      1. O doplňujúcich voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.
      2. Členstvo v ŽŠR zaniká:
      1. uplynutím funkčného obdobia ŽŠR,
      2. vzdaním sa členstva,
      3. ukončením štúdia člena,
      4. odvolaním člena.
      1. V prípade zániku členstva v ŽŠR pred uplynutím funkčného obdobia ŽŠR je predseda ŽŠR povinný iniciovať nástup nového člena, a to v poradí ďalšieho kandidáta s najvyšším počtom hlasov získaných
      1. vo voľbách, ak členstvo v ŽŠR zaniklo v prvom roku funkčného obdobia ŽŠR, resp. na začiatku druhého roka funkčného obdobia (t.j. v čase prvého zasadnutia ŽŠR v druhom roku funkčného obdobia)
      2. v doplňujúcich voľbách, ak členstvo v ŽŠR zaniklo v priebehu druhého, resp. v treťom roku funkčného obdobia ŽŠR
      1. ŽŠR volí zo svojich členov predsedu ŽŠR a podpredsedu ŽŠR tajným hlasovaním.
      2. Predsedom ŽŠR stáva člen ŽŠR, ktorý v tajnom hlasovaní získal najvyšší počet hlasov.


       

      Článok V.
      Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

      1. Člen ŽŠR má právo:
      1. voliť a byť volený,
      2. navrhovať kandidátov na predsedu ŽŠR,
      3. navrhovať kandidátov na voleného zástupcu žiakov do rady školy,
      4. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR
       a slobodne sa k nim vyjadrovať,
      5. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR,
      6. predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály.
      1. Člen ŽŠR je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu.
      2. Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.


      Článok VI.
      Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

      1. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady
       a koná v jej mene.
      2. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR, v jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda ŽŠR.
      3. Predseda ŽŠR vypracuje návrh rozpočtu na príslušný školský rok a predkladá ho ŽŠR na prerokovanie.
      4. Predseda ŽŠR vypracuje výročnú správu o činnosti ŽŠR najneskôr do 15. septembra bežného roka za predchádzajúci školský rok a predkladá ju ŽŠR na prerokovanie.
      5. Predseda ŽŠR predkladá riaditeľovi školy
      1. zápisnicu o voľbách v zmysle čl. IV,
      2. zápisnicu o doplňujúcich voľbách v zmysle čl. IV,
      3. rozpočet v zmysle čl. IX,  
      4. výročnú správu v zmysle čl. III.  


      Článok VII.
      Pravidlá rokovania žiackej školskej rady

      1. ŽŠR schvaľuje svoj štatút na svojom najbližšom zasadnutí po jej ustanovení.
      2. ŽŠR je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
      3. Na platné uznesenie ŽŠR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽŠR.
      4. Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.


      Článok VIII.
      Voľba zástupcu žiakov do rady školy

      1. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
      2. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.
      3. Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutoční na základe výzvy riaditeľa školy na jej uskutočnenie.
      4. Kandidáta na voleného zástupcu žiakov do rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek člen žiackej školskej rady.
      5. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený jeden kandidát.
      6. Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch.
      7. Do rady školy je zvolený ten zástupca žiakov školy, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.


      Článok IX.
      Hospodárenie žiackej  školskej rady

      1. Náklady na činnosť ŽŠR sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.
      2. ŽŠR nemá vlastný majetok.
      3. ŽŠR hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný školský rok.
      4. Návrh rozpočtu po schválení v ŽŠR jej predseda predkladá riaditeľovi školy najneskôr nasledujúci pracovný deň po prerokovaní ŽŠR.


      Článok X.


      ŽŠR zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

      Článok XI.
      Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa 7.10.2021  a od toho dňa nadobúda účinnosť.